بسم الله الرحمن الرحیم
HeratNews
خراسان - هرات


لا غـالِـبَ إلا الله - فـَحـَسبـُنـا الله وَ نـِعـمَ الـوکـیـل
حمله به هرات حمله به افغانستان

پيام مجاهد
۷ حمل ۱۳۸۳
پس ازيک سؤ قصد نا فرجام به جان محمد اسماعيل خان والي هرات، فرزندش ميرويس صادق وزير هوانوردي وملکي در اثر حمله افراد وابسته به فرقه ۱۷ به رهبري جنرال ظاهر نائب زاده با ۶ تن از همراهانش کشته شد.

گزارشگر پيام مجاهد از هرات گزارش داد که حادثه زماني اتفاق افتاد که محمد اسماعيل خان والي هرات مصروف بازديد از باغ ملت بود. سه تن از سربازان فرقه ۱۷هرات به رهبري ظاهر نائب زاده، سواربر موتر جيپ عسکري کنار دروازه باغ ملت آمده وخواستند تا با سلاح وارد باغ شوند.

محافظين اسماعيل خان مانع آنها شدند ودراين هنگام درست ساعت ۲ بعداز ظهر، اسماعيل خان در تيررس تفنگداران واقع شده وهدف آتش کلاشينکوف يکي از سربازان مذکور قرار گرفت که  مرمي به خطا ميرود.

محافظين اسماعيل خان به عمل مشابهي دست زده درنتيجه يک سرباز مهاجم کشته ويک تن ديگر آنان زخمي شده وبه اسارت در آمد. نفر سومي موفق شد از محل حادثه فرار کند.

ميرويس صادق فرزند اسماعيل خان که با تعدادي از دوستانش شامل رئيس امنيت هرات ومدير امنيت پوليس وسعيد حقيقي گزارشگر بي بي سي به هرات رفته بودند، در راه مراجعت به شهر بودند. اسماعيل خان از موضوع به ميرويس صادق خبرنداده بود، ولي يکي از دوستان ميرويس به اواطلاع ميدهد که سوء قصدي عليه پدرت ازسوي افراد فرقه ۱۷ صورت گرفته است.

ميرويس صادق که در گذشته نيز ميان پدر و مخالفينش ميانجي شده بود، اين بار به همين نيت هنگاميکه از شکار بر مي گشتند ذريعه سه عراده موتر مقابل خانهء ظاهرنائب زاده متوقف شده و مي خواهد تابا قوماندان فرقه۱۷ صحبت کند. محافظين در منزل نائب زاده مانع ورود ميرويس صادق به درون خانه مي شوند ولي ميرويس صادق آنهارا عقب زده داخل خانه مي شود که در اثر آتش کلاشينکوف سربازان که قبلاً در خانه به کمين نشسته بودند، کشته ميشود.

بعداً ساير همراهان ميرويس داخل منزل نائب زاده شده وبه ترتيب ياکشته ويا زخمي مي شوند وتنها سعيدحقيقي گزارشگر بي بي سي که خودرا مخفي نموده بودجان سالم بدر مي برد.

جالب است که ميرويس صادق بدون درک وخامت اوضاع وپرسيدن جريان واقعه به اين اقدام شتاب زده مبادرت مي ورزد.

درجريان اين رويدادها احمدي قوماندان قول اردو وارد عمل شده به انتقال مجروحين وکشته شده گان مي پردازد.

گزارشگرما مي افزايد که، اسماعيل خان در جريان اين رويدادها به سازماندهي نيروهاي که در لواي نظم جهادي تنظيم اند وشامل ۲۵۰۰ تن مي گردند پرداخته. ابتدا به خانهء نائب زاده و بعداً به فرقه ۱۷ يورش مي برد. در نتيجه يک تبادله آتش چندتن از سربازان نائب زاده در منزلش کشته و ۱۹ تن آنان تسليم مي شوند.

فرقه نيز بدون کدام مقاومت تسليم مي شود زيرا در آنجا سربازان موجود از باشندگان ولايت هرات بودند.

جالب است که هنگام ورود سربازان به منزل نائب زاده هيچ کسي از اعضاي خانواده او در آنجا نبودند.

نائب زاده چهار زن داشت. وحتي فرش و اساسيه منزل نايب زاده نيز از قبل انتقال يافته بود. که اين کارنشان مي دهد نايب زاده از قبل برنامه را طرح ريزي نموده بود.

نايب زاده از ولسوالي قادس ولايت بادغيس است. او شب ۲ حمل از فرقه ۱۷ فرار وبسوي بادغيس رهسپار شد.

نيروهاي مسلح موجود درهرات شامل ۳۰۰۰ تن به سوي بادغيس رفته در نزديکي کوتل سبزک اخذ موقعيت نمودند، در درگيري هاي هرات جمعاً ۱۴ تن کشته شده است. که ميرويس صادق فرزند اسماعيل خان نيز يکي از آنها مي باشد.

قضيه بعداً روشنترشد. ظاهرنايب زاده طي صحبتي اعلان کرد که از مرکز دستور مي گرفته است وحتي يکي از دستياران کرزي بدون اينکه درخصوص قتل يک عضو کابينه اظهار تأسف کند درصدد شد تا جنگ را ميان نيروهاي طرفداراسماعيل خان ونايب زاده مشتعل سازد.

وبه اين ترتيب از اسماعيل خان چهرهء ضد دولتي قلمداد کند.

روز سوم حمل مردم هرات به طور خودجوشي شامل ده ها هزار نفر دست به تظاهرات زده وموتر شخصي مولوي خدا داد يکي از مخالفين اسماعيل خان را که از ياران نزديک نايب زاده بود، به آتش کشيدند. خداداد همان کسي بود که به ملا عمر لقب "اميرالمومنين را داده بود".

به روز سه شنبه چهارم حمل جنازه ميرويس صادق در مسجد جامع هرات ادا ودر مشايعت صدها هزار هراتي وآنانيکه از ولايات همجوار به هرات آمده بودند بدرقه ودر گاذرگاه شريف در کنار زيارت خواجه عبدالله انصاري به خاک سپرده شد.

مشايعت کننده گان بادادن شعارها مخالفت شان را عليه تروريزم نشان داده وبارديگر از اسماعيل خان حمايت کردند.

هنگام بخاک سپاري جنازه، مارشال فهيم معاون رياست دولت ووزير دفاع عاملين قضيه را عناصر نا آگاه خواند و اين حادثه را نتيجه عدم فرمانبرداري مطلق اسماعيل خان از دولت تلقي کرده گفت که بايد از ين حادثه انتباه گرفت، معني ديگر اين اظهار نوعي مشارکت دولت دراين حادثه مي باشد.

اسماعيل خان درين مجلس سخنراني کرد. او که استوار ومتين مي نمود و هيچ گونه اندوهي در چهره اش مشاهده نمي شد گفت که دولت بايد هرچه زودتر عاملين قتل را دستگير نموده به محاکمه بکشاند ودر غير آن به جوانان هرات اجازه بدهد تا درکوتاه مدت آنهارا دستگير کنند.

به تاريخ ۵ حمل مراسم فاتحه داري در مسجد جامع هرات برگذار شد. در اين مراسم که با حضور گستردهء مردم همراه بود استاد احمد ضيا رفعت شاعرخوب افغانستان که باشندهء هرات است طي سخناني گفت، حادثه هرات ساده نبود بلکه يک توطئه بزرگ عليه هرات بودکه مي خواستند هستي وفرهنگ مارا از ما بگيرند.

رفعت درين سخنراني همچنان گفت، نا آرامي هرات نا آرامي افغانستان ونا آرامي افغانستان نا آرامي منطقه است.

وي افزود که ما هشدار مي دهيم. مردم هرات در صحنه اند واجازه نمي دهيم امنيت ما برهم بخورد وبازسازي درهرات عقب بماند.

خراسان - هرات

[خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]