بسم الله الرحمن الرحیم
HeratNews
خراسان - هرات


لا غـالِـبَ إلا الله - فـَحـَسبـُنـا الله وَ نـِعـمَ الـوکـیـل
هفته نامه های کابل

هفته نامه فردا در مطلبی با عنوان "هم فکران جديد ملا عمر در دولت افغانستان"، از شماری افراد رده بالای دولتی، به ويژه در دستگاه قضايی افغانستان، به عنوان کسانی نام برده است که به نظر نويسنده، مانع آزادی، دموکراسی و پيشرفت کشور هستند.

نويسنده همچنين شماری از رهبران جهادی و والی يکی از ولايات غربی افغانستان نيز به عنوان هم فکران ملا عمر رهبر طالبان نامبرده و تاکيد کرده است با وجودی که اين افراد مقام رسمی در دولت ندارند، اما از نفوذ زيادی برخوردارند.

اعلام تاخير انتخابات رياست جمهوری افغانستان که ابتدا قرار بود در اوايل تابستان برگزار شود نيز، از موضوعاتی است که هفته نامه های چاپ اين هفته کابل به آن پرداخته اند.

بيشتر نشريات منتقد دولت، اين حرکت را مخالف موافقتنامه بن و بهانه ای از سوی دولت کنونی افغانستان، برای دوام حاکميت خود دانسته اند.

حوادث ابتدای سال در شهر غربی هرات نيز، همچنان مورد توجه شماری از هفته نامه های کابل قرار دارد.

در آن حوادث، ميرويس صادق وزير هوانوردی افغانستان در يک درگيری ميان هوادارن پدرش اسماعيل خان والی هرات و نيروهای وفادار به ظاهر نايب زاده فرمانده فرقه (تيپ) شماره هفده اين شهر کشته شد.

هفته نامه پيام مجاهد در سرمقاله شماره اخيرش، زير عنوان "وای بدان روز که بگندد نمک"، مسووليت اين حوادث و نا امنی در هرات را متوجه دولت مرکزی دانسته که به تصور نويسنده، با هدف امنيت زدايی در شهری که توسط يک فرمانده جهادی اداره می شد، از مخالفان اسماعيل خان حمايت کرده است.

اما مشارکت ملی ديگر هفته نامه چاپ کابل، هرات و مقامات محلی آن را کامياب در بازسازی و ناکام در سياست خوانده است.

نويسنده اين هفته نامه، ابراز عقيده می کند که اگر مقامات محلی هرات به حاکميت دولت مرکزی تن می دادند و پليس و ارتش ملی را می پذيرفتند، هرگز شهر و مردمشان با چنين حوادث خونينی روبرو نمی شدند.

خراسان - هرات

[خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]