بسم الله الرحمن الرحیم
HeratNews
خراسان - هرات


لا غـالِـبَ إلا الله - فـَحـَسبـُنـا الله وَ نـِعـمَ الـوکـیـل
پيشنهاد وزارت داخله به اسماعيل خان

اسماعيل خان كه يكي از پنج مرد قدرتمند منطقه اي در افغانستان به شمار مي رفت اكنون به عنوان تنها مرد قدرتمندي كه هنوز دولت مركزي موفق به تحميل خواسته هايش بر وي نشده در صحنه معادلات سياسي اجتماعي و نظامي افغانستان مطرح است.
گفته مي شود طي دو هفته اخير، رايزني هاي متعددي از جانب دولت مركزي براي متقاعد كردن اسماعيل خان جهت قبول پست وزارت داخله صورت گرفته كه هنوز به نتيجه نرسيده است.
در اوايل دولت موقت نيز پستهاي معاونت رياست دولت و وزارت داخله به اسماعيل خان پيشنهاد شد كه وي نپذيرفت و ترجيح داد همچنان در هرات بماند.
فعلا معاون دفتر يوناما و برخي ديگر از سران خارجي جهت مذاكره در هرات بسر مي برند.

خراسان - هرات

[خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]