بسم الله الرحمن الرحیم
HeratNews
خراسان - هرات


لا غـالِـبَ إلا الله - فـَحـَسبـُنـا الله وَ نـِعـمَ الـوکـیـل
خاطره

حضرت رسول اکرم ص به اصحاب خود فرمودند : به چه چيزی می انديشم ؟ و اشتياق من به چه جيز است ؟
اصحاب گفتند : نه ای رسول خدا ! ما نمی دانيم که اين همه بخاطر چيست . ما را از غم ، انديشه و شوق خود آگاه ساز .
پيامبر اکرم ص فرمودند : انشاءالله شما را آگاه می سازم .
آن گاه نفس سرد و غم آلودی کشيدند و فرمودند : هاه ! چقدر مشتاق ديدن برادرانم که بعد از من می آيند هستم .!
ابوذر به حضرت عرض کرد : ای رسول خدا ! آيا ما برادران تو نيستيم ؟ حضرت فرمودند : خير شما ياران من هستيد . برادران من پس از من می آيند . شان آنها شان انبياست .اينان گروهی هستند که به جهت به دست آوردن رضای خدا از پدران و مادران ، برادران و خواهران و همه نزديکان خويش گريزانند .
برای خدا مال را رها می کنند و به سبب تواضع ، خود را برای خدا خوار می دارند . به شهوات و نعمتهای فراوان دنيا اعتنايی ندارند .
در خانه ای از خانه های خدا گرد می آيند و گويی که اينان غريبانند .ايشان را به جهت ترس از آتش و عشق به بهشت محزون می يابی .
کيست که ارزش اينان را در نزد خدا بداند ؟ بين ايشان هيچ خويشاوندی نيست و مالی وجود ندارد که به جهت خويشاوندی به ايشان داده شود.

 

                                        

   برخی از ايشان نسبت به برخی ديگر مهربانتر از پسر بر پدر و پدر بر پسر و برادر بر برادرند .
هاه ! چقدر مشتاق به ديدنشانم ؛ ايشان برای رضای خدا و به جهت نجات خود از عذاب جاودان و ورود به بهشت نفوس خود را از رنج طلب دنيا و نعمت های آن ؛ فارغ ساخته اند .
ای اباذر ! بدان که برای هر يک از اينان پاداش هفتاد مجاهد جنگ بدر است .
ای اباذر ! هر يک از اينان در نزد خدا از همه چيزهايی که خداوند بر روی زمين آفريده است ارزشمند تر است

ای اباذر ! قلب های اینان به سوی خدا و عملشان برای خداست و اگر یکی از اینان بیمار گردد به اوپاداش عبادت هزار سال که روزهایش به روزه و شبهایش به شب زنده داری گذشته باشد  ؛ می دهند .

ای اباذر ! اگر می خواهی بیش از این برایت  بگویم ؟

گفت: آری ؛ ای رسول خدا ! بیش از این برایمان بگو .

حضرت فرمودند : آن گاه که یکی از اینان بمیرد, گویی که در آسمان دنیا کسی مرده است که پاداش او بر خداست .

و اگر می خواهی بیش از این برایت بگویم ؟

گفت :  آری ؛ ای رسول خدا بیش از این برایمان بگو .

حضرت فرمودند : اگر شپشی  در جامه یکی از ایشان آزاری به او رساند برای او پاداش چهل حج و چهل عمره و چهل غزوه و آزاد کردن چهل انسان از فرزندان حضرت اسماعیل ع خواهد بود . و هر یک از ایشان به شفاعت دوازده هزار نفر برمی خیزند . از تعجب گفتم : سبحان الله ! اصحاب نیز همانند من گفتند :

سبحان الله ! چقدر خداوند  بر آفریده خود مهربان ودلسوز و بزرگوار است !

پیامبر اکرم ص فرمودند : آیا از سخن من به شگفت آمده اید ؟ اگر می خواهید بیشتر برایتان بگویم ؟ ابوذر عرض کرد : آری , ای رسول خدا ! بیش از این برایمان بگو .

پیامبر اکرم ص فرمودند : ای اباذر اگر یکی از ایشان به خواهشی از خواهش های دنیا متمایل گردد ولی بر آن شکیبایی ورزد و به طلب آن بر نخیزد , در برابر این عمل , برای او پاداش خواهد بود .

هر یک از ایشان که خانواده اش را به  یاد آورد و آن گاه غمگین گردد و از غم نفسی برآورد ؛ خداوند در برابر هر نفس او دو میلیون ثواب  نیکو مینویسد و دو میلیون گناه را از او بر می دارد و هزاران هزار درجه مقام او را بالا می برد .

ای اباذر اگر می خواهی بیش از این برایت بگویم ؟

گفتم : آری ؛ ای رسول خدا ! بیش از این برایم بگو .

حضرت فرمودنداگر یکی از ایشان با یاران خود شکیبایی ورزد و از ایشان نبرّد و همانند ایشان در گرسنگی و غمشان شکیبایی ورزد پاداش او برابر پاداش هفتاد مجاهدی است که به همراه من در جنگ تبوک جهاد کردند .

و اگر می خواهی بیش از این برایت بگویم ؟

گفتم آری ای رسول خدا !بیش از این برایم بگو .

حضرت فرمودند : اگر یکی از ایشان پیشانی اش را بر روی زمین نهد و آن گاه بگوید : آه ، فرشتگان آسمانهای هفتگانه از روی دلسوزی نسبت به او می گریند . آن گاه خدای جل ثناوه به فرشتگان میفرماید : ای فرشتگان من ! چه شده است شما را که می گریید ؟ فرشتگان گویند : ای خدای ما و آقا و سرور ما ! چگونه نگرییم ؟ حال آنکه ولی تو بر روی زمین از شدت درد می گوید : آه .

سپس رسول خدا ص فرمودند خوشا به حالشان !

ای اباذر ! اگر یکی از ایشان در جمع یاران دو رکعت  نماز بگزارد ، در نزد خدا برتر از انسانی است که به اندازه عمر حضرت نوح ع در کوه لبنان به عبادت خدای بپردازد .

اگر می خواهی بيش از اين برايت بگويم ؟
گفتم آری ای رسول الله !
حضرت فرمودند : ای اباذر ! اگر يکی از ايشان به تسبيح خدای بپردازد ، تسبيح خدای در نزد او ارزشمند تر از اين است که تمامی کوههای دنيا برای او تبديل به طلا گردند .
در نزد من نگاه کردن به هر يک از ايشان خوش تر از نگاه کردن به بيت الله الحرام است .
اگر يکی از ايشان در بين يارانش در سختی جان دهد ، برای او پاداش کسی است که بين رکن و مقام کشته شده و پاداش کسی است که در حرم خدا جان داده است و کسی که در حرم خدا بميرد ، خداوند او را از(( فزع اکبر)) ايمن می گرداند و به بهشت وارد می سازد .
ای اباذر ! اگر می خواهی بيش از اين برايت بگويم ؟
گفتم : آری ای رسول خدا ! حضرت فرمودند در نزد ايشان گروهی تقصير کار و سنگين بار از گناهان می نشينند و از نزد ايشان بر نمی خيزند تا اينکه خدای تبارک و تعالی به جهت ارزشی که ايشان در نزد خدا دارند ، به آن گروه نظر می افکند و آنان را مورد رحمت خود قرار می دهد و از گناهشان می گذرد .
سپس پيامبر اکرم (ص) فرمودند : تقصير کار ايشان در نزد خدا برتر از هزار کوشا و جهادگر از غير ايشان می باشد .
ای اباذر ! خنده شان عبادت و شادی شان تسبيح ، خوابشان صدقه و نفس کشيدنشان جهاد است و خداوند در هر روز سه بار به ايشان نظر می افکند .
ای اباذر من به ديدنشان بسيار مشتاقم !
آن گاه حضرت چشمش را بست و از روی شوق گريست . سپس فرمود : بار خدايا ! نگهبان ايشان باش ، ايشان را بر مخالفشان ياری ده و خوارشان مگردان و در روز رستخيز چشم مرا به ديدنشان روشن گردان .
((به درستی که اوليای خدا ، نه بيمی برايشان است و نه محزون می گردند )).
اصحاب گفتند : پدران و مادران ما به فدايت ای رسول خدا ! آيا اينان اوليای خدايند ؟
حضرت فرمودند : اوليای خدا اگر سکوت بر گزينند ، سکوتشان ذکر و اگر نگاه کنند ، نگاهشان پند و اگر سخن گويند ، سخنشان حکمت و اگر بين مردم راه روند ؛ راه رفتنشان باعث برکت است و اگر اگر اجل هايی که برای ايشان مقدر شده ، نبود ، به جهت ترس از عذاب و اشتياق به پاداش ، ارواحشان در بدنهایشان قرار نمی گرفت . رسول خدا (ص) فرموده است : محبوب ترين بندگان در نزد خدا پرهيزکاران عزلت گزينی هستند که چون از نظر مردم پنهان گردند ، کسی به جستجويشان بر نمی خيزد و چون در بين مردم باشند ، شناخته نمی شوند . ايشان پيشوايان هدايت و چراغهای دانايی اند .

خراسان - هرات

[خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]