بسم الله الرحمن الرحیم
HeratNews
خراسان - هرات


لا غـالِـبَ إلا الله - فـَحـَسبـُنـا الله وَ نـِعـمَ الـوکـیـل
Herat Border

ايران براى افغانستان پاسگاههاى مرزى مي سازد

معاون امنيتي و انتظامي استان خراسان گفت : جمهورى اسلامي ايران از محل
بخشي ازکمک هاى اعطايي خود دربرنامه جهاني کمک به بازسازى کشور افغانستان
، ساخت ۱۰ پاسگاه مرزى دراستان هرات را به اتمام رساند.
به گزارش روابط عمومي وزارت کشور، "گلستاني فر" معاون امنيتي وانتظامي
استاندارى خراسان با ذکر اينکه در حال حاضر نصب تجهيزات و وسايل مربوط به
ديده باني در پاسگاههاى فوق الذکر در حال انجام است ، گفت : اين پاسگاهها
آماده افتتاح و بهره بردارى است .
وى همچنين بااعلام معرفي زمين براى ساخت پاسگاههاى ديگرى دراستانهاى
"فراه " و " نيمروز" از سوى طرف افغاني به جمهورى اسلامي ايران ، گفت :
مراسم افتتاح اين پاسگاهها همزمان با افتتاح پل "ميلک " در استان سيستان
و بلوچستان بزودى در زمان مناسب با حضور مقامات عاليرتبه وزارت کشور
ايران و افغانستان برگزار مي شود.
معاون امنيتي ، انتظامي استاندارى خراسان افزود : باتوجه به سطح
همکاريهاى دوجانبه ، مقرر گرديد تا همزمان با احداث پاسگاهها و تجهيز
آنها ، موضوع آموزش پليس ويژه مبارزه با مواد مخدر افغانستان نيز پيگيرى
شود.
براساس اين گزارش کليه امور اجرايي افتتاح پروژه هاى مذکور توسط
استاندارى خراسان انجام خواهد پذيرفت.

خراسان - هرات

[خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]