بسم الله الرحمن الرحیم
HeratNews
خراسان - هرات


لا غـالِـبَ إلا الله - فـَحـَسبـُنـا الله وَ نـِعـمَ الـوکـیـل
شعر

گر کسی پرسد ترا  کز شهرها خوشتر کدام

            گرجواب راست خواهی گفت، او را گو، هـری

همچو بحرست اين جهان در وی چون صدف

            در ميان اين صـدف شهر هــری چون گوهری

خراسان - هرات

[خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]