بسم الله الرحمن الرحیم
HeratNews
خراسان - هرات


لا غـالِـبَ إلا الله - فـَحـَسبـُنـا الله وَ نـِعـمَ الـوکـیـل
تهداب یک کلینک صحی در هرات گذا شته شد.

سنگ تهداب یک باب کلنیک صحی در ولسوا لی زنده جان ولا یت هرات امروز گذا شته شد. کلنیک مذ کور در ساحه یک جر یب زمین در یک طبقه بصورت پخته واسا سی اعمار میگردد. که درساختمان آن شش اتاق با سا یر ملحقا ت ضروری در نظر گر فته شده است . مصارف مجموعی کلنیک متذ کره مبلغ بیست وشش هزار دالر امر یکا یی تخمین گردیده که از بو دجه بر نا مه همبستگی ملی وزارت احیا و انکشاف دهات تمو یل میگردد

به اساس یک خبر دیگر :

کارجغله اندازی و ترمیم سرک ولسوالی اوبی الی ولسوالی چشت شریف ولایت هرات که قبلاء از سوی آمریت پروژه هرات قلعه نو آغاز گردیده بود اخیراء اکمال و مورد استفاده قرار گرفت

این سرک شصت کیلو متر طول داشته و کار ترمیم سرک مذکور و پلچکهای آن در اوایل سال گذشته آغاز و به مصرف سی و سه ملیون افغانی از بودجه بازسازی ولایت هرات توسط انجنران و پرسونل پروژه هرات قلعه نو اکمال گردید. همچنان نودو چهار پل و پلچک به اندازه های مختلف در مسیر را ه اعمار گردیده است

صا لون شهری گر دیزبنیاد گذاشته شد

سنگ تهدا ب صا لون شهری گر دیز دیروز گذ اشته شد .این صا لون در سا حه سیصدو هفت متر مر بع زمین طور پخته واسا سی در دو طبقه بمصرف دو ملیون وششصد هزار افغا نی از بو دجه شهر داری گردیز به خا طر بر گزا ری مرا سم عرو سی ، مجا لس زنا نه ومر دا نه ظر ف چهار ما ه آ ینده اعما ر وبا داشتن بخشها ی زنا نه ومر دانه گنجایش ششصد نفر را در یک وقت دا را خوا هد بود .

خراسان - هرات

[خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]