بسم الله الرحمن الرحیم
HeratNews
خراسان - هرات


لا غـالِـبَ إلا الله - فـَحـَسبـُنـا الله وَ نـِعـمَ الـوکـیـل
دو کلینیک در هرات بنیاد گذاشته شد

سنگ تهداب یک باب کلینیک در قریه  جنده خان  ولسوالی  کرخ ولایت  هرات  دیروز گذاشته  شد .

تعمیر کلینیک  متذکره  به مصرف  شصت ونه هزار  و پنجصد  دالر  امریکایی  از بودجه  یو .اس.ای.دی. توسط موسسه آی . او . ام  اعمار میگردد .یک منبع صحت عامه  ولایت هرات  گفت : این کلینیک  شامل بخش های  داخله ، اطفال ،  جراحی، واکسیناسیون  و دواخانه میباشد که  با اعمار  وفعالیت آن  مشکلات  بیش از یکهزار  تن از  اهالی  قرای  مرکز و اطراف  آن ولسوالی  مرفوع میگردد

به اساس یک خبر دیگر:کلنیک صحی  شهرک المیحدی  و لسوا لی انجیل  ولا یت  هرات  دیروز تهداب گذاری شد.این کلینک به مصرف  شصت ونه هزار و پنجصد  دا لر امر یکا یی  به کمک ما لی مو سسه  اس ، ای ، آی ، دی ، در سا حه نیم جر یب  زمین در یک طبقه  بطور پخته و اسا سی  اعمار میگردد

خراسان - هرات

[خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]