بسم الله الرحمن الرحیم
HeratNews
خراسان - هرات


لا غـالِـبَ إلا الله - فـَحـَسبـُنـا الله وَ نـِعـمَ الـوکـیـل
کنفرانس رئيسان موسسات آموزش عالی در هرات
سومين کنفرانس رئيسان موسسات آموزش عالی افغانستان در شهر غربی هرات آغاز شده است.

در اين کنفرانس، موضوعاتی مانند تصويب اساسنامه موسسات آموزش عالی و استفاده از سيستم کريدت (نظام واحدی) در دانشگاهها، مورد بحث قرار خواهد گرفت.

احمد ضياء رفعت، رييس نشرات وزارت آموزش عالی افغانستان، گفت که در اين کنفرانس، رئيسان هجده موسسه آموزش عالی از نقاط مختلف کشور شرکت دارند.

"کنفرانس رييسان موسسات آموزش عالی"، يک نهاد غير دولتی است که در اواخر سال گذشته خورشيدی به منظور بهبود بخشيدن به وضعيت اين موسسات در کابل تشکيل شد.

اين نهاد، تاکنون در کنفرانس مشابه ديگر در شهرهای کابل و مزارشريف هم برگزار کرده است.

خراسان - هرات

[خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]