بسم الله الرحمن الرحیم
HeratNews
خراسان - هرات


لا غـالِـبَ إلا الله - فـَحـَسبـُنـا الله وَ نـِعـمَ الـوکـیـل
خراسان هرات افغانستان را زير پوشش شبکه برق میبرد


مشهد ، خبرگزارى جمهورى اسلامى ۱۲ / ۰۵ / ۸۳
استاندار خراسان گفت : شبکه انتقال برق با قدرت ۱۳۲ کيلوولت از استان
خراسان به هرات افغانستان به زودى مورد بهره بردارى قرار میگيرد.
سيدحسن رسولى روز دوشنبه در جمع گروهى از کارشناسان افغانى در مشهد
افزود : تاکنون ۹۰ درصد عمليات اين شبکه ۲۰۵ کيلومترى اجرا شده است .
وى گفت : با بهره بردارى از اين طرح استان هرات زير پوشش شبکه برق قرار
میگيرد.
استاندار خراسان همچنين از اتمام طرح مطالعاتى راه آهن سنگان هرات
خبر داد و افزود : جمهورى اسلامى ايران آماده اجراى اين طرح با مشارکت
کشورها و سازمانهاى بين المللى است .
وى گفت : در صورت ساخت اين خط آهن ۱۷۷ کيلومترى کشور افغانستان میتواند
از طريق راه آهن بافق ــ مشهد ــ بندرعباس به خطوط حمل و نقل دريايى بين المللى
متصل شود.
او همچنين افزود : طرح مطالعاتى راه آهن هرات کابل نيز بامشارکت ايران ،
افغانستان و ازبکستان نيز به اتمام رسيده است .
وى گفت : تمام اين طرحها با درخواست دولت مرکزى افغانستان از ايران در
راستاى کمک جمهورى اسلامى به آن کشور اجرا شده است .
استاندار خراسان افزود : ايران و افغانستان داراى اشتراکات زبانى، فرهنگى
و دينى هستند و همين عامل موجب شده نسبت به بازسازى افغانستان احساس
مسئوليت بيشترى داشته باشيم .
وى گفت : خراسان با۷۰۰  کيلومتر مرز مشترک با افغانستان سرپل همکارى
ايران با آن کشور است .
او افزود : در چارچوب توافقات به عمل آمده خراسان ۲۵ پاسگاه مرزى را در
مرز افغانستان در حال ساخت دارد که ۱۵ پاسگاه آن پارسال تحويل شد و
عمليات اجرايى۱۰ پاسگاه ديگر ادامه دارد.
وى گفت : اعتبار اجراى اين طرح از محل کمکهاى۵۶۰ ميليون دلارى ايران
براى بازسازى افغانستان تامين شده است .
او افزود : ساخت اين پاسگاهها به منظور برقرارى امنيت در مرزها صورت
میگيرد زيرا امنيت و ثبات در افغانستان موجب امنيت در خاک ايران مىشود.
استاندار خراسان گفت : در هر صورت جمهورى اسلامى ايران همانند گذشته از
ملت و دولت افغانستان حمايت خواهد کرد.

خراسان - هرات

[خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]