بسم الله الرحمن الرحیم
HeratNews
خراسان - هرات


لا غـالِـبَ إلا الله - فـَحـَسبـُنـا الله وَ نـِعـمَ الـوکـیـل
پشت پرده وقايع اخير هرات
 • درگيري و زد و خوردهاي خونين چند روز گذشته در اطراف هرات باعث نگراني مردم منطقه و مجامع بين المللي شده است.
  مخالفان اسماعيل خان والي هرات با تخريب فرمانده امان الله  بر عليه اسماعيل خان دست به تحركات هماهنگ زده با نيروهاي اسماعيل خان درگير شده اند.
  در اين ميان دولت مركزي بناچار از والي هرات حمايت نموده پشتيباني  خود را از اسماعيل خان اعلام داشت.
  در همين حال نيروهاي مخالف اسماعيل خان كه دست به حركتي هماهنگ بر عليه نيروهاي والي هرات زده اند، از جانب دولت مركزي حمايت مي شوند.
  فرمانده امان الله مستقر در زير كوه شيندند(سبزوار)، ظاهر نايب زاده فرمانده بركنار شده فرقه ۱۷ هرات، فرمانده مير حمزه مستقر در كشك و رباط سنگي،  داكتر ابراهيم والي غور.
  اين چهار نفر از جمله كساني هستند كه گفته مي شود در عمليات هماهنگ بر عليه اسماعيل خان شركت دارند در حالي كه هر چهار نفر از طرف دولت مركزي اكمال و تاييد شده اند.
  هر چند به ظاهر دولت مركزي از اسماعيل خان حمايت تبليغاتي كرده است اما در حقيقت به تقويت مواضع مخالفين اسماعيل خان پرداخته است.
  فرمانده امان الله از جمله كساني است كه از طرف دولت مركزي حمايت شده و بارها برايش اسلحه و مهمات نظامي و پول نقد و دارو ارسال شده است و چندين بار در عمليات هاي مختلف از نابودي كامل او به وسيله نيروهاي اسماعيل خان جلوگيري شده است.
  ظاهر نايب زاده از طرف دولت مركزي به فرماندهان فرقه ۱۷ هرات منصوب شده بود كه پس از ايجاد درگيري و آشوب در هرات و كشتن وزير هوانوردي متواري شده تحت پوشش دولت قرار گرفت.
  دكتر ابراهيم از طرف دولت مركزي به عنوان والي غور منصوب شده و تحت حمايت مشخص جناب  كرزي است.
  فرمانده مير حمزه به صورت مستقيم از طرف وزارت دفاع منصوب و در منطقه حضور دارد.
  دولت مركزي براي فشار آوردن بر اسماعيل خان از نيروهاي ياد شده حمايت نموده و شايد در اين مرحله آنان را به حركتي هماهنگ بر عليه نيروهاي اسماعيل خان وا داشته باشد در حالي كه به ظاهر از اسماعيل خان حمايت كرده است.
  برخي كارشناسان معتقدند كه دولت مركزي بنا چار از هر طريق ممكن مي خواهد از قدرت والي هرات كاسته از هر جهت هرات را تحت فرامين دولت مركزي قرار دهد.
  شايد اين بهترين موقعيت باشد كه دولت مركزي با حمايت از اسماعيل خان وي را مديون حمايت هاي تبليغاتي  خود سازد.

خراسان - هرات

[خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]