بسم الله الرحمن الرحیم
HeratNews
خراسان - هرات


لا غـالِـبَ إلا الله - فـَحـَسبـُنـا الله وَ نـِعـمَ الـوکـیـل
چرا آرامش را برهم میزنند؟

به تعقیب تغییرات در هرات دیروز و  امروز در آن شهر تظاهرات و خشونت هایی  به وقوع پیوسته است.

بعد از آن که  گروهی از عساکر امریکائی  به نام امنیت  منزل اسماعیل خان را محاصره کردند  یک جمعیت صد نفره با تجمع در مقابل منزل وی نسبت به این حرکت عساکر امریکائی اعتراض نموده و به استقامت چهارراهی مستوفیت هرات راهپیمائی کردند. که در مسیر راه  خشونت بروز کرد و  دوتن از تظاهر کننده گان به قتل رسیدند و چهار نفر دیگر زخم برداشتند .

این حادثه باعث شد که تعدادی از جوانان  دست به تظاهرات بزنند در برخی موارد این تظاهرات به خشونت گرائیده است.

دولت کرزی که  با به دست آوردن ملیارد ها دالر نتوانسته است کاری به اندازهء گوشه یی از آبادانی و آرامش  هرات به پیش برد، با برهم زدن امنیت هرات میخواهد سر افگنده گیش را پنهان نماید. در حالی که جامعهء جهانی ومردم  افغانستان خواهان امنیت وثبات اند ، دیده میشود که سفیر پشتون تبار امریکاو کرزی نیروهای مبارزه با تروریزم را به مقاصد کینه توزانهء شخصی خویش استعمال میکنند. حامد کرزی که حضور نیروهای خارجی را تضمین کنندهء بقای شخصی خود میداند تا ثبات و امنیت در افغانستان ، به بازی خطرناکی دست زده است که جز  آیندهء بحرانی ومصیبت بار چیز دیگری ار آن نمیتوان تصور کرد. طی بیست وپنج سال اینگونه تجارب به شکست مواجه شده واکنون نیز شکست آن حتمیست. با صدای بلند باید گفت که سیاست  حذف دیگران جز قتل عام همه اقوام ساکن در افغانستان وبربادی دوبارهء این سرزمین  معنا و مفهوم دیگری نخواهد یافت.

خراسان - هرات

[خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]