بسم الله الرحمن الرحیم
HeratNews
خراسان - هرات


لا غـالِـبَ إلا الله - فـَحـَسبـُنـا الله وَ نـِعـمَ الـوکـیـل
نيروها در هرات رنگ عوض مي كنند

خبرنگار ما از هرات اوضاع شهر را بسيار متفاوت با آنچه در هفته قبل ديده بود، گزارش كرده است.
مردم هنوز سرگردان و نگران وضعيت امنيتي شهر هستند.
اما برخي از چهره هاي دولتي كه در زمان اسماعيل خان متصدي پست هاي رسمي بودند، تلاش دارند تا خود را به نحوي كه والي جديد مي پسندد در آورده اوضاع را آنگونه كه دولت مركزي مي خواهد رقم بزنند.
اين چرخش اجتماعي در بعضي از ادارات به وضوح مشاهده مي شود.
نمونه بارز اين موضوع در راديو تلوزيون هرات به تشخيص مي رسد.
رييس راديو تلوزيون هرات كه از جانب والي جديد مورد تاييد قرار گرفته است از دو شب پيش اقدام به پخش موسيقي در سطح وسيع كرده است.
شاروالي هرات مي كوشد امور اداري و كاري خود را با والي جديد هماهنگ ساخته ابقا كاري خود را رسميت بخشد.
گفته مي شود رييس گمرگ هرات نيز از جانب والي جديد تاييد و مقرر به ادامه كار شده است.

خراسان - هرات

[خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]