بسم الله الرحمن الرحیم
HeratNews
خراسان - هرات


لا غـالِـبَ إلا الله - فـَحـَسبـُنـا الله وَ نـِعـمَ الـوکـیـل
از سخنان پير هرات خواجه عبدالله انصاری :

 

۱- با خدا به صدق

۲- با خلق به انصاف

۳- با نفس به قهر

۴- با درويشان به لطف       

۵- با بزرگان به  خدمت

۶-  با خردان به شفقت

۷- با دوستان به نصيحت

۸- با  دشمنان به حلم

۹- با جاهلان به خاموشی

۱۰- با عالمان به توضيح

خراسان - هرات

[خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]