بسم الله الرحمن الرحیم
HeratNews
خراسان - هرات


لا غـالِـبَ إلا الله - فـَحـَسبـُنـا الله وَ نـِعـمَ الـوکـیـل
خبری مهم
  • تدارك يك كودتاي نظامي در افغانستان

طي يك خبر ايميلي كه از يك منبع موثق در وزارت دفاع افغانستان نيز تاييد شده است ، جنرال رحيم وردك ماموريت يافته است تا يك كودتاي نظامي سرد را بر عليه نيروهاي مسلح احزاب و جمعيت هاي مختلف به خصوص حزب جمعيت اسلامي و حزب وحدت اسلامي ساماندهي كند .
هدف جنرال رحيم وردك خلع سلاح كامل نيروهاي تحت فرمان جنرال داوود و استادعطا و اسماعيل است .
مراحل اوليه اين اقدام ، دور كردن سران و فرماندهان از قوت هاي مورد نظر است تا بتوانند نيروهاي مسلح تحت امر آنان را تضعيف و به نابودي بكشانند .
تاكنون بسياري از فرماندهاي و سرا ن نظامي به طريقي خلع قدرت شده اند .

خراسان - هرات

[خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]