بسم الله الرحمن الرحیم
HeratNews
خراسان - هرات


لا غـالِـبَ إلا الله - فـَحـَسبـُنـا الله وَ نـِعـمَ الـوکـیـل
گرفته شده از سايت اففا

هرات کشوری مستقل

آري همه ملت افغان منتظر هستند که بعد از اين سالها جنگ و خونريزي سر و سامان بگيرند و حکومتي در افغانستان تشکيل شود که همه قوميتها آن را قبول داشته و بتواند به نام افغاني در هر جاي افغانستان سکني گزيند.

امروز اسماعيل خان والي هرات هم ادعاي اميري دارد و هم ادعاي نظامي وقتی داخل هرات ميشويم حس ميکنيم اين شهر از کشور افغانستان نيست.

اسماعيل خان يا بايد والي باشد يا نظامي اگر واقعا اسماعيل خان ميخواهد با دولت مرکزي همکاري کند بايد فورا بايد منافقت خود را کنار گذاشته و صميمانه با دولت مرکزي همکاري نمايد و گمرگهايي که ميگيرد فورا به خزانه دولت مرکزي ارسال نمايد.

به اميد اون روزي که اسماعيل والي قندهار و والي قندهار والي هرات شود.

يعني صميميت و همدلي در تمام سرزمين خوب افغانستان.

 پيام ارسال شده

گرفته شده از سايت اففا www.afgha.com

خراسان - هرات

[خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]