بسم الله الرحمن الرحیم
HeratNews
خراسان - هرات


لا غـالِـبَ إلا الله - فـَحـَسبـُنـا الله وَ نـِعـمَ الـوکـیـل
خبر عمومی

وجه تمايز مردمگرايان واقتدار طلبان درلويه جرگه تصويب قانون اساسي   چاپ  ايميل

دوجبههء مردمگرايان و اقتدار گرايان درلويه جرگه تصويب قانون اساسي در بسياري از مسائل مهم سياسي و حقوقي اختلاف نظر داشتند. درگير و دار تنشهاي دروني وواکنشهاي جانبدارانهء بيروني برخي ازآن نقطه نظرها ناشناخته باقي مانده است. مي شود آن نقطه نظرهارا به گونه فشرده در جدول زير نشان داد، به شيوه يي که ديدگاه  هريک از اين دوجبهه را در اين مسائل مهم و محوري مشخص سازد.
شماره     موضوع                     جبهه مردمگرايان         
1            دين:                        پيوستگي دين باسياست
2            مرزهاي کشور:          بايد تعيين شود
3            نوع نظام سياسي:    پارلماني
4            جهاد ومقاومت:         به عنوان افتخارات ياد شود
5           هويت اقوام:              احترام واعتراف به هويت اقوام افغانستان
6           مذهب:                    کليه مذاهب اسلامي براي پيروان شان رسمي باشد
7            زبان:                      همه زبان ها رسمي باشد
8           اداره:                      غير متمرکز (والي ها از سوي مردم انتخاب وازجانب رئيس دولت تائيد شوند)
9          تابعيت:                      سران امور دولتي داراي تابعيت يگانه افغانستان باشند 
10        سياست خارجي:        بيطرفي وعدم وابستگي به پيمان هاي نظامي
11        سران اقوام:                همه قابل احترام اند

12       قضأ:                          مستقل باشد (اعضاي شوراي عالي قضا از سوي رئيس جمهور نامزد و از جانب پارلمان تائيد يا  رد  گردد)
13        نظام دفاعي:                از سوي شوراي ملي تعيين شود
14        تحصيلات عالي:            از سوي دولت را يگان باشد 
15        خدمات صحي:              از سوي دولت رايگان باشد 
16        اقتصاد:                        نظام اقتصاد مختلط
17        انتخابات:                     انتخابات رياست جمهوري و پارلماني همزمان باشد
18        قانون:                         ديوان عالي قانون اساسي ايجاد گردد
19        ملت:                          باشند گان افغانستان از اقوام مختلف  تشکيل شده اند و حقوق مساوي دارند و اين تنوع به رسميت شناخته شود
20       سرود ملي:                   يک موضوع به تمام زبان هاي عمدهء رايج باشد

شماره  موضوع                   گروه اقتدار طلبان        
1          دين:                        جدائي دين از سياست
2          مرزهاي کشور:           ...
3          نوع نظام سياسي:     رياستي مطلق
4          جهاد و مقاومت:          جهاد تائيد، مقاومت جنگ داخلي خوانده شود
5         هويت اقوام:                حذف هويت اقوام - هر باشنده افغانستان افغان است
6         مذهب:                       ...
7         زبان:                          پشتو ودري رسمي اما پشتون زبان ملي باشد
8           اداره:                        متمرکز( والي ها از سوي رئيس دولت تعيين گردند)
9        تابعيت:                        تعدد تابعيت مانعي ندارد
10      سياست خارجي:           ...
11      سران اقوام:                   تنها شاه سابق قابل احترام است( باباي ملت)
12      قضا:                             تحت دستور رئيس جمهور باشد
13      نظام دفاعي:                  ...
14      تحصيلات عالي:              رايگان نباشد
15      خدمات صحي:                رايگان نباشد
16      اقتصاد:                          نظام اقتصاد بازار
17      انتخابات:                       انتخابات پارلمان حد اقل شش ماه عقب باشد
18      قانون:                           به ديوان عالي قانون اساسي نيازي نيست
19     ملت:                            براي ايجاد و تحکيم وحدت ملي بايد همسان سازي قومي صورت گيرد.
20     سرود ملي:                     تنها به پشتو باشد.

 

خراسان - هرات

[خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]