بسم الله الرحمن الرحیم
HeratNews
خراسان - هرات


لا غـالِـبَ إلا الله - فـَحـَسبـُنـا الله وَ نـِعـمَ الـوکـیـل
روز زن
  • روز جهاني زن والقأ سياست زن سالاري

هشتم مارچ روز جهاني زن فرصتي است تا حاميان به اصطلاح زنان پا به عرصه ميدان دفاع از حقوق زن گذاشته يكبار ديگر به القاء و تزريق سياست هاي آمريكايي و اروپايي خود در كشوري كه هنوز از ايجاد رفاه اوليه براي زنان محروم است, بپردازند.
آنان فكر مي كنند افغانستان فرانسه است و بايد به همين وزدي تمام اختيارات و امتيازات يك زن فرانسوي را به زن افغان داده او را چون بره اي دست و پا بسته به ميان جامعه جنگ زده اي فرستاد كه هنوز از اصول و سياست اوليه تمدن جهاني بي بهر است.
امروز در افغانستان نياز به شعار آزادي زن نداريم, زيرا زنان افغانستان در درجه اول به نان و برق و آب احتياج دارند نه آزادي هاي غربي.
با شعارهاي آزاد منشانه براي زنان، در حقيقت آنان را به سمت سرخوردگي اجتماعي سوق مي دهيم.
زن افغانستاني مي خواهد زن باشد و از امتياز يك زن بهره مند گردد نه اينكه همدوش مردان كارهاي مردانه روي آورد.
امروز زن افغان متكي به خانواده و مرد است و تقويت اين اتكا براي او از همه چيز مهمتر است. نبايد كاري كنيم كه زنان اتكا مرد و خانواده را از دست بدهند. زيرا هنوز به آن درجه از ترقي و پيشرفت نرسيد ه اند كه بتوانند به تنهايي گليم خود را از آب بيرون كشيده و مانند مردان در جامعه مردسالار افغانستان عرض اندام كنند.
افغان ها بيشترين تعصب را در رابطه با زنان دارند.
همين مقدار كه پايتخت به زنان آزادي داده شده بيش از تحمل جامعه امروز است.

خراسان - هرات

[خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]