بسم الله الرحمن الرحیم
HeratNews
خراسان - هرات


لا غـالِـبَ إلا الله - فـَحـَسبـُنـا الله وَ نـِعـمَ الـوکـیـل
خبر
  • 24 حوت هرات گرامي داشته شد

در سالروز ۲۴ حوت روز حماسه بزرگ قيام مردمي هرات قهرمان يكبار ديگر رنگ خروش آزادگي به خود گرفت و مردم اين شهر در محل گازرگاه شريف تجمع نموده و به سخنراني مسوولين گوش فرا دادند.
اين گردهمايي به مناسبت تجليل از شهداي ۲۴ حوت در قيام مردمي سال ۱۳۵۸ خورشيدي برگزار شده بود.
در هرات تعداد شركت كنندگان تا مرز ۴۰ هزار نفر ذكر شده و توجه
مسئو
لين دولتي هرات را به اين مساله قابل توجه خوانده است.
در اين گردهمايي چندين هزار غذاي آماده در بسته بنديهاي منظم بين اشتراك كنندگان تو
زيع شد
.

خراسان - هرات

[خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]