۱۵ جدی ۱۳۸۶ هجری شمسی

در هر چند ماه یک بار،  یکی از رهبران و قوماندان مشهور و یا تعدادی قوماندانهای کوچکتر جهادی به دست عمال و مزدوران استعمار و سازمانهای استخباراتی ترور میشوند.
و این بار نوبت  قارى محمد علم بود...

يکتن از قوماندانان جهادى در بغلان به قتل رسيد

بغلان ١٤ جدى ، آژانس خبرى پژواک

 

قارى محمد علم يکتن از قوماندانان  مشهور جهادى به تاريخ ١٤ جدى، در ولسوالى نهرين ولايت بغلان ازجانب افراد ناشناس  با ضرب گلوله به قتل رسيد .

لوى پاسوال عبدالرحمن سيدخيلى قوماندان امنيه ضمن بيان اين مطلب به آژانس خبرى پژواک گفت که   تابه حال به اتهام   قضيه کسى  بازداشت نشده  اما در مورد تلاش هاى پوليس ادامه دارد.  

به گفته وى‌، قارى محمد علم در زمان جهاد مردم افغانستان عليه قشون سرخ شوروى وقت ، يکتن از قوماندانان  مهم جمعيت اسلامى افغانستان  در شمال کشور به حساب مى رفت . 

قرار اظهارات وى ، محمد علم بعد از سقوط حکومت طالبان به حيث معاون فرقه بيست پياده ايفاى وظيفه مينمود و زمانيکه اين فرقه  از جانب وزارت دفاع ملى کشور ملغى اعلان شد،  موصوف  نيز از وظيفه برکنار گرديد. 

محمدناصر باشندۀ ولسوالى نهرين و يکتن از شاهدان عينى به آژانس خبرى پژواک گفت که  قوماندان يادشده بعد از چاشت امروز در بين بازار ولسوالى نهرين به قتل رسيد و عاملين قضيه فرار نمودند.   

موصوف گفت که درين حادثه يک طفل خورد سال نيز جراحت برداشت اما وضعيت صحى وى خوب به نظر مى رسيد.

 

 

این نوع خبرها از یک طرف غمگین کننده و دلخراش است اما از طرفی هم شاید به خیر باشد...

این قوماندانهای جهادی که در هیچ دوران زندگی راحتی نداشته اند [ در دوران کمونیستهای ملحد و شوروی ها سینه هایشان را سپر کرده بودند تا بلکه وطنشان آزاد شود،‌ در زمان طالبان هم یا در صف مقاومت بوده اند و یا هم در مهاجرت به سر می بردند، در دوران حکومت اشغالگران و عمالشان نیز غیر منصفانه همه شان مورد توهین قرار می گیرند و بی رحمانه  "جنگسالار"  و "تفنگسالار"  خطاب میشوند... ] پس حداقل اگر در نزد خداوند (ج)  به عنوان شـهـیـد قبول شوند، باز هم جای خود را خواهد داشت.

چرا که در این دنیا چیزی ندیدند;  بلکه انـشـاءالله  از دنیای دیگر چیزی نسیب شان شود.

 

------------------------------------

 

چی فایده از پولی که مفت و مجانی به کیسه مردم غیر مسئول برود و یا برای ساختن شهرکهای هزاره نشین استفاده شود؟

مستوفيت هرات بيش از ٢٢٠ ميليون افغانى عايد بدست آورده است

هرات-آژانس خبرى پژواک -١٥ جدى

مستوفیت ولایتهرات ،عوايد مالياتى سال جارى خود را با حدود ٣٨ درصد افزایش نسبت به سال گذشته،تقريباً (٢٢١) میلیون افغانی اعلان نمود.

غلام یحیی سرخوش آمر عوایدمستوفیت هرات به آژانس خبری پژواک گفت که اين عوايد ،ازابتدای ماه حمل تاختم ماه قوس سال ١٣٨٦ در حالى بدست آمده که میزان عواید درعین زمان سال ١٣٨٥  ،حدود ١٦٠ میلیون افغانی بود.

موصوف بیشترین عواید را ازباب اخذ مالیات شرکت های تولیدی،مالیه برمعاش،جواز سیرودکاکين عنوان کرد  وعلاوه نمودکه ازدیاد کارکنان مستوفيت از٦٠ تن درسال گذشته به ١٣٦ تن درسال جاری وانجام برنامهاصلاحات اداری، نقش موثردرارتقاء سطح عواید مالیاتی داشته است.

اماعلیرغم افزایش عواید مالیاتی، مستوفیت هرات ميگويد که کاهش درآمد محصولى گمرک هرات ،باعث کسرعواید مجموعی آناداره گردیده است.

بنابرآمار ارایه شده، ازسویمستوفیت هرات عواید مجموعی محصولی ومالیاتی وسایرعواید این اداره درنه ماه سال ١٣٨٦حدود سه میلیارد وهشتصد ودوازده میلیون افغانی بود؛ ولی این رقم درمدت مشابهسال ١٣٨٥ نزدیک به ٤ میلیارد وششصد وهشتادوهفت میلیون  افغانى ميرسيد.

وی خاطرنشان ساخت که پيش بينى ميشود که  کسرعوایدمجموعی مستوفیت هرات تا ختم سال جاری به دلیل کاهش عواید گمرک هرات به حدود یکمیلیارد افغانی برسد.

خوشحال راسی رئیس گمرک هراتنیز،کسرعواید درگمرک را تایید نمود ودلیل آنرا ممنوعیت واردات موترهایمادل پایین( کمتر از سال ١٩٩٦) خواند که ازحدود یکسال به اینسو، تطبیق شده است.

وی گفت :(( گمرک هرات، عمده ترینگمرگ تجارتی کشور، از لحاظ واردات موترهای دست دوم بوده ومنع واردات موترهای مادلپایین وموترهای که سیستم هدایتی شان تبديل شده بود باعث کاهش عواید ماهانه تا يکصدوپنجاه میلیون افغانی شده است.))

 راسى ميگويد که ازحدود یکماه به اینطرف، موترهای مادل پایین آزاد شده است اما ممنوعیت واردات موترهایی که سیستمهدایتی (شترنگ) آن تبدیل شده میباشد ،همچنان ادامه دارد .

رئیس گمرک هرات اظهارداشت که اینممنوعیت، سال گذشته ازسوی وزارت تجارت،ریاست محیط زیست وریاست ترافیک کشور،بخاطر کاهشمیزان حوادث راننده گی وجلوگیری ازآلوده گی محیط زیست، اتخاذ شده بود.

بنابرمعلومات ارایه شده ازسویمستوفیت هرات،اين مستوفیت  درسال گذشته با کسب حدود شش میلیارد وهفتصد ونودمیلیون افغانی ،عمدتا ازطریق عواید گمرکی ،جایگاه نخست کسب عواید داخلی درکشور را بهخود اختصاص داده بود

/ 0 نظر / 16 بازدید