۱۹ جوزا ۱۳۸۵ هجری شمسی

سنگ تهداب شهرک آریانا در ولایت هرات گذاشته شد

منبع: باختر
این شهرک به مصرف شخصی میر یحیی ایوبی در هرات ساخته میشود.
وی گفت: این شهرک در ساحه یکهزار و هفتصد جریب زمین بمصرف چهارده ملیون دالر امریکائی از بودجه  شخصی وی به شکل استندرد بین المللی طی  سه سال اعمار میگردد که دارای دوهزار و هشتصد نمره رهایشی ، پنج محراب مسجد جامع، یک شفاخانه دوصد بستر، چهار کلینیک صحی، شش باب مکتب، پارک تفریحی و سیستم کانال الزسیون میباشد.

وزیر انکشاف شهری پس از تهداب گذاری شهرک صحبت نموده و  آرزو نمود تا سایر تجارملی کشور بخاطر آبادی و رفع مشکلات هموطنان ما اعمار  همچو شهرکها را در سایر ولایات کشور  اقدام نمایند.

--------------------------------------

سنگ تهداب ٣ مدرسه در هرات گذاشته شد

هرات-آ/>ژانس خبرى پژواک،١٩جوزا
    سنگ تهداب ٣ مدرسه  که  بمصرف ششصد هزاردالرازکمک بانک جهانى وبودجۀ انکشافى معارف  اعمار ميشود بتاريخ  19جوزا در شهر هرات گذاشته ،و اعتصاب محصلين پوهنتون  هرات نيز پايان يافت.
محمد حنیف اتمر وزیر معارف درمراسم افتتاح وتهداب گذاری این پروژه ها گفت که با تکمیل وبهره برداری از این مراکز زمینه مناسب تعلیم  تخنیک امروزی وعلوم دینی طبق نصاب تعلیمی جدید برای افراد علاقه مند از ولایات غرب کشور فراهم میگردد. 
به گفته غلام حضرت تنها رئیس معارف هرات،تعمیر لیسه تخنیک هرات درچهار منزل به   هزینه يکصدوشش هزار دالرطی شش ماه ساخته شده است که گنجایش نزدیک به چهارصد تن متعلمین دختر وپسر را دارد.     
به گفته رئیس شورای علما وروحانیون هرات درحال حاضر طلاب علوم دینی به علت عدم موجودیت مکان مناسب تدریس  و لیلیه با مشکلات جدی مواجه میباشد که  با تکمیل این پروژه ها ،زمینه تشویق و جذب بیشتر طالبان علوم دینی به مدارس داخل کشور فراهم میگردد.
طبق يک خبر ديگر اعتصاب محصلان پوهنتون هرات بعد از گذشت سه روز،شنبه 19 جوزا طی نشست هئیت اعزامی وزارت تحصیلات عالی و مسئوولین محلی ولایت با اعتصاب کننده به پایان رسید.
سید حسین انوری والی هرات در گفتگویی با آژانس خبری پژواک گفت که تمامی مشکلات محصلان پوهنتون طی یک نشست به صورت مستقیم مورد بررسی قرار گرفت و قرار براین شد تا یک هیئت به منظور جستجوی راه های حل این معضله تشکیل شود.
وی افزود محصلان اعتصاب کننده نیز به درخواست هیئت جواب مثبت دادند وعملا به اعتصاب غذايي،پایان داده وحاضر شدند به جهت تسریع روند بررسی مشکلات موجود محصلان درپوهنتون با هیئت همکاری نمایند.

پایان اعتصاب محصلین

طبق يک خبر ديگر اعتصاب محصلان پوهنتون هرات بعد از گذشت سه روز،شنبه 19 جوزا طی نشست هئیت اعزامی وزارت تحصیلات عالی و مسئوولین محلی ولایت با اعتصاب کننده به پایان رسید.
سید حسین انوری والی هرات در گفتگویی با آژانس خبری پژواک گفت که تمامی مشکلات محصلان پوهنتون طی یک نشست به صورت مستقیم مورد بررسی قرار گرفت و قرار براین شد تا یک هیئت به منظور جستجوی راه های حل این معضله تشکیل شود.
وی افزود محصلان اعتصاب کننده نیز به درخواست هیئت جواب مثبت دادند وعملا به اعتصاب غذايي،پایان داده وحاضر شدند به جهت تسریع روند بررسی مشکلات موجود محصلان درپوهنتون با هیئت همکاری نمایند.

/ 0 نظر / 17 بازدید