مصاحبه با آقای احمدزی

انجنير احمدشاه احمدزي: كرزي، زير نام آزادي و دموكراسي، ديكتاتوري مي كند   

پیام مجاهد
مصاحبه از: حسيني مدني
خودتان را به صورت مشخص معرفي بداريد؟
بنام و ياد خدا، من احمدشاه احمدزي هستم رئيس حزب اقتدار اسلامي افغانستان، ومسؤل هفته نامه تكبير، ومسؤول مركز تحقيقات اسلامي.

مركز تحقيقات اسلامي درچه مسايلي فعاليت مي‌كند؟
دركل اين مركز يك منبع مطبوعاتي مي باشد كه مي خواهيم كورسهاي طويل المدت، تبليغات راديويي وتلويزيوني نيز داشته باشيم. ديگر مسايل فرهنگي را تبارز بدهيم. هدف اصلي من از دايركردن اين مركز فقط  معرفي جهاد وتبارز جهاد به ديگران مي‌باشد وازاين جهت كه غربي ها حالا ما را، دارند جنگ سالار وتفنگ سالار خطاب مي‌كنند وازجهاد ما هيچ برداشت ندارند وما مي‌خواهيم جهاد را من حيث يك عقيده ويك فكر ويك مكتب به جهان بفهمانيم.

شما از واژه تفنگ سالار وجنگ سالار ياد كرديد، به نظر شما كاربرد جنگ سالار وتفنگ سالار ازكجا سرچشمه مي گيرد؟
اين واژه را فرهنگي هاي غربي براي مجاهدين استعمال كردند و به صورت مغرضانه نمي‌خواهند كه به جهاد اعتراف كنند. بلكه مجاهد را بنام مجرم وتفنگ سالار درنظر ديگران معرفي مي دارند. به نظر من اين يك ظلم ويك توهين است به مقدسات جهاد، كه نبايد ما اين مردم خالي الذهن را اجازه بدهيم كه مجاهدين را بنام تفنگ سالار وغيره خطاب كنند.
           
شما بسيار جوان معلوم مي شويد اما دراصل شما از پيشگامان نهضت اسلامي هستيد، در واقع چه حال و هوايي داشتيد درزمان نهضت اسلامي؟
مابسيار شاهد صحنه هاي طولاني هستيم، ما هم خوشي وهم غم را زياد پشت سرگذرانده ايم. اين روز ها را ما پيش بيني هم نكرده بوديم. كه اين برادران طراز اول جهاد همگي شان يك دم درآغوش غرب سقوط كنند. اين موضوع براي من نهايت مايوس كننده مي باشد. كساني كه بنام جهاد به قومانده شان خون ريختانده شد، امروز هيچ كدام شان ازمقدسات جهاد دفاع نمي‌كنند ونكرده اند.


زماني كه شما نهضت اسلامي را مي‌خواستيد شروع كنيد هدف تان اين بود كه نبايد افغانستان در دامن امپراطوري شرقي بيافتد، اما بعد  از گذشت چهاردهه شاهد هستيم كه كشور به دامن غرب افتاده دراين رابطه چه مي گوييد؟
دراصل آغاز تحرك اسلامي، براي ما كفر شرق وغرب فرق نداشت. ما بنام اين جهاد كرديم كه آيين خدا، را پياده بسازيم ما با هرنوع فرهنگ كه مخالف قانون اسلامي باشد، بايد مبارزه بكنيم. وفرهنگ اصيل اسلامي را دراين كشور بايد پياده بسازيم.

اگر گذشته نهضت اسلامي را مرور كنيم، شما ابتدا به جمعيت اسلامي پيوستيد، وبعد با آقاي سياف اتحاد اسلامي را ساختيد، ومعاون آنها شديد، مي‌شود از آن زمان‌ها صحبت كنيد؟
بعد ازتجاوز روسها به افغانستان وظيفه خود را ترك گفتم وبه جبهه وجهاد آمدم، چون وظيفه استادي در نزد من سنت بود وجهاد فرض، بنابراين بخاطر اداي فرض به پاكستان آمدم ودرآن وقت جمعيت وحزب وجود داشت ودرعين حال يك تعداد ازمسلمانان بسيار مخلص به شمول نماينده اخوان المسلمين، كه تقريباً 22 سال درزندان جمال عبدالناصر بود وشوهر خواهر سيدقطب بود، به يك نيت بسيار مخلصانه آمده بود كه بين حزب جمعيت يك اتحاد صورت بگيرد بالاخره بعد از سه ماه دليل اصلي كه من ازجمعيت فاصله گرفتم اين بود كه استاد رباني گفت ما عرب ها را رخصت كرده ايم. واتحاد نمي‌خواهيم، من از اين حرف آقاي رباني بسيار رنجيدم، بخاطري كه درآن وقت من تازه از حرمين با يك نيت بسيار پاك آمده بودم، وازاين تصميم رهبري جمعيت بسيار مايوس شدم. كه بعد ازآن استاد سياف تازه از زندان آزاد شد اتحاد را ساخت. درسالهاي 80 بود كه تمام دولت هاي اسلامي فشار آورد بالاي احزاب مجاهدين ودولت پاكستان كه شما را تشكل درست بدهيم، كه شما به حيث يك قوت سياسي به دنيا معرفي شويد وبايد اتحاد كنيد ودراين اتحاد استاد سياف اشتراك نكرد. سياف ومجددي انتخابات كردند و سياف برنده شد وهمه ما مجبور شديم كه به اتحاد بپيونديم. بعد از چندمدت هركس براي خود حزب ساخت، كه ازجمله گيلاني ومحمدنبي را مي‌توان نام برد. ومن به حيث معاون كميته سياسي ائتلاف باقي ماندم.

دليل اصل اينكه در اين اواخر ازسياف جدا شديد چه بود؟
دليل اصلي اينكه من شخصاً مخالف قرارداد بُن بودم، هستم و خواهم بود. من قرارداد بن را رد كردم.
دكتور اشرف غني براي من تلفون كرد كه ما داريم اينجا حكومت مي‌سازيم، به راستي اين جمله آقاي اشرف غني بالاي روانم صدمه وارد كرد. من برايش گفتم شما اين حكومت را بالاي چه كساني مي قبولانيد، گفتند شما كه حكومت ساختيد از كه پرسان كرديد؟ من درجوابش گفتم: ما اشتباه كرديم، ازكوه‌ها پايين شده بوديم، اما شما از غرب آمديد، ودر دانشگاه‌ها تدريس مي‌كنيد كوشش كنيد كه شما غلطي نكنيد. اين بيست نفر كه دربن جمع شده، ممثل مردم افغانستان نيستند. وبعداً حكومت ساخته شد وهمه رهبر هاي جهادي، مانند رباني، سياف، فهيم، وديگران اين حكومت را قبول كردند وبعد ازآن من از آقاي سياف فاصله گرفتم.


استاد رباني هم از همين مسئله چندان راضي به نظر نمي رسد نظر شما چيست؟
نه به هيچ وجه! رباني چرا از اول پذيرفت. من تاحال هيچ نشنيدم كه رباني تاحال دريك اعلاميه يا مصاحبه گفته باشد كه پيمان بن را قبول ندارم.

تنها دليل شما كه ازكنار سياف فاصله گرفتيد همين مسئله بوده ياخير؟
نخير، تنها اين دليل هم نبود بلكه وقتي انتخابات شد، من رفتم نزد آقاي مجددي وگفتم شما به حيث نماينده مجاهدين خود را كانديدا كنيد ايشان گفتند «تا كه امريكايي ها مرا تأييد نكنند من به هيچ عنوان كانديدا نمي كنم». دررابطه به استاد رباني هم بايد بگويم كه درآن زمان والي فعلي كاپيسا براي من پيغام فرستاد كه امريكايي ها ازطريق من به استاد رباني گفته اند كه كانديدا شده نمي تواني. آقاي گيلاني هم نمي خواست كه كانديدا شود.
من رفتم نزد سياف وگفتم شما خود را كانديدا كنيد، كه مجاهدين نااميد مي‌شوند چون امريكايي ها براي ما وشما حكومت اسلامي نمي‌آورند.

نتيجه كنفرانس بن، حكومت فعلي مي باشد، شما عملكرد حكومت را درطول همين چند سال چگونه ارزيابي مي كنيد؟
صددرصد منفي، هيچ نقطه مثبت ندارد به آن اندازه كه كمك شده، دربرابركاري كه صورت گرفته قطعاً قابل مقايسه نيست، چون همه كمك كشورها و جامعه بين‌المللي حيف وميل شخصي شده، و به كساني تعلق گرفته كه آنها به اين مملكت هيچ تعهد ووابستگي ندارند.

ويژگي هاي خوب كرزي از نظر شما چيست؟
كرزي از اول هم به غلطي پاي نهاده بود و تا به آخر غلطي خواهد كرد، چون هركاري كه به غدر وخيانت صورت بگيرد يك كاري بي بنياد وخام است. چون انتخابات عادلانه نبوده، حامد كرزي فكر مي‌كند كه هركاري غلطي كه انجام بدهم كسي مرا چيزي گفته نمي‌تواند. بناءً هرچيز كه خواستم عمل مي‌كنم. حالا مي بينيم كه به قانون احترام ندارد و قانوني كه ساخته شده، خودش به حيث مسؤول، قانون شكني مي‌كند. به طور مثال در قانون فعلي صدراعظم نيست، وقوه اجرائيه دررأس است. رشوت بالا رفته، فساد اداري به اوج خود رسيده، خود آقاي كرزي تمام اين موضوعات را مي‌داند. ولي هيچ گونه اقدامي نمي‌كند. بسيار شرم است كه اين موضوعات درآينده درج تاريخ افغانستان مي‌شود. بااين حال هيچ عمل كرزي درنزد من قابل قبول نيست.

بعضي ها مي گويند كه كرزي درهمه مسايل، ملي فكر مي‌كند ويك شخصيت انعطاف پذير است شما موافق اين جمله هستيد؟
نه، مسئله ملي بالاتر از ترحم وانعطاف پذيري است، من نمي خواهم كسي كه مجرم است به نسبت رحم داشتن رئيس جمهور آزاد شود وبه مجرمين جزا داده نشود.

شما انجنير چه رشته اي هستيد؟
تا صنف ششم را در ولسوالي خاك جبار خواندم و بعداً تاصنف ۹ درليسه ابن سينا خواندم از ۱۰ تا ۱۲ در تخنيك ثانوي خواندم و در دانشگاه كابل از دانشكده انجنيري ديپلوم گرفتم، و بعداً در وزارت زراعت شامل كار شدم، و بعد از آن كشور امريكا ماستري خود را گرفتم.

براي من گفتند كه شما انجنير بندسازي هستيد. آيا شما تا حال در مسلك خود كار كرده ايد؟
نه تاحال كار نكردم، تنها درمسلك خود تدريس كردم وكار عملي انجام نداده ام.

چند فرزند داريد؟
من ده فرزند دارم، شش دختر و چار پسر

بخاطر چه زن دوم تان را گرفتيد؟
ازدواج دوم به نزد هركس توجيه خاصي دارد. چون خانم اول من امريكايي است وآنها به فرهنگ افغاني هم چندان بلد نبود وبخاطر اينكه  ما افغانها زياد مهمان دار هستيم بنابراين نمي توانست كه زياد به مهمانان رسيدگي نمايد. بنابر همين مشكلات تصميم گرفتم يك خانم افغاني داشته باشم كه با فرهنگ افغاني بلديت داشته باشد.

چند خانه دركابل داريد؟
دركابل چارخانه دارم كه خانه نشيمن است ودوساختمان تجاري هم دارم.
بعضي ها به اين باور هستند كه شما بيش از ۵۰ خانه داريد!
بعضي ها مي‌خواهند كه پروپاگند كنند و ما هم نمي خواهيم اين مسئله به مشاجره كشيده شود. من مي دانم كه كي ها مي‌خواهند مرا چه بگويند.

صحيح است كه شما دركنار هوتل انصاف يك نانوايي هم داريد؟
نه واقعيت ندارد، چون هوتل انصاف به استاد سياف تعلق دارد، چون مربوط تنظيم بود ومال هايي كه مربوط تنظيم بود همراه استادسياف نصف كرديم. در آن جمله انصاف هوتل به سياف مربوط شد.

تا حال شده كه به كسي باج داده باشيد؟
نخير، من نه آنگونه زندگي كرده ام كه به كسي باج بدهم ونه ازكسي باج بگيرم.

اگر رئيس پارلمان مي بوديد چه مي‌كرديد؟
پارلمان، مجلس شورا است. شورا به اين معني نيست كه يك نفر همه كار را انجام بدهد، بلكه بدين معني است كه در هركاري به اكثريت آرا تصميم مي گيرند.

شما موافق هستيد كه در مقابل حكومت فعلي بايد يك جبهه سياسي قوي ساخته شود؟
بلي درمقابل حكومت فعلي بايد يك جبهه بسيار قوي اوپوزيسيون ساخته شود.

نظر شما در ارتباط با جبهه ملي چيست؟
دررابطه به جبهه ملي چون عضو آن نيستم، تأييد هم نمي كنم، به اين دليل كه اعضاي اين جبهه، همفكر نيستند. چون هرشورا وهرجبهه اي كه اعضايش هم ذهن نباشد، سرانجام ناكام است.
خوبي جبهه ملي دراين است كه ازهمه اقوام هستند. دروضعيت فعلي نمي توانيم عناصر جناح چپ را تجريد كنيم.
وقتي ما مي گوييم هم فكر وهم انديشه به اين معني نيست كه كمونيست ها را از مملكت خارج كنيم، يا با آنها آغازجنگ را اعلان كنيم. ما وقتي حكومت را گرفتيم با آنها عفو عمومي را اعلان نموديم، ازجمله اولين كسي كه اين پيمان را امضا نمود، من بودم كه درآن وقت وزيرداخله بودم، با آنها گفتم ما با شما ديگر كاري نداريم اما شما هم كوشش كنيد به مقدسات ما توهين نكنيد كه ما حوصله اين را نداريم وشما ديگر نگوييد كه «كمونيزم زنده باد واسلام مرده باد» باز ما اينرا تحمل نمي توانيم، من براي كمونيست ها گفتم مردانگي كه درعفو است درانتقام نيست.

غالباً ديگران شما را به عنوان يك بنياد گرا مي شناسند، نظر شما به عنوان يك بنياد گرا درباره روشنفكران چيست؟
روشن فكر به نزد هركس تعبير خاصي دارد، درنزد من كسي كه از اسلام منحرف باشد با تمام علمش او را روشنفكر نمي دانم. چراكساني كه گمراه هستند خداوند تأييد شان نكرده ومن هم نمي كنم. درچوكات اسلامي هركس با ما هماهنگ است برادرماست.

شما دريك زمان، به عنوان صدراعظم بوديد حالا شما موافق احياي صدارت عظمي هستيد؟
بله، من به اين مسئله درلويه جرگه هم رأي دادم، قانون هم كه ساخته شد برخلاف ديگران، به بودن نظام صدارتي موافق بودم، به اين دليل كه قدرت وقتي بدست يك نفر بود آن فرد ديكتاتور مي‌شود.

يعني كرزي به نظر شما ديكتاتور است؟‌
تقريباً بله. گفته مي توانم كه كرزي ازنام آزادي ودموكراسي استفاده كرده وديكتاتوري مي‌كند. درجامعه اي مانند افغانستان بايد قدرت تقسيم باشد. واين طور نباشد كه يك آدم واجب الاحترام باشد.

فعلاً با آقاي حكمتيار رابطه داريد؟
هيچ رابطه نداريم، چون ايشان دربيرون ازكشور مي باشد، واگر درداخل باشد من حيث يك افغان، ورئيس يك تنظيم با او رابطه حسنه بر قرار مي كنم.

از گذشته روابط حسنه نداشتيد؟
چرا كه نداشتيم؟ فقط يك اختلاف بود، كلي نبود. يك اختلافي بخاطر قدرت بود. من بارها به آنها مشوره دادم كه ازتشنج كار نگير! وبراي استادرباني هم بارها پيشنهاد كردم كه شما مملكت را بخاطر قدرت سازي ويران نكنيد ودرآنوقت من يك آدم غير مسلح بودم.

در پايان اگر گفتني داريد به خوانندگان پيام مجاهد بفرماييد؟
من از برادران وخواهران مي‌خواهم كه وقت خود را در پيروي از غرب صرف نكنند. فقط پيرو اسلام عزيز باشندكه در دنيا سعادت مند و درآخرت با افتخار نزد پروردگار خود باشند.  
تشكر

/ 0 نظر / 16 بازدید