۲۷ قوس ۱۳۸۴ هجری شمسی

روزنامه چراغ:

ایجاد موزیم  مردم شناسی درهرات

روزجمعه  ۲۵  قوس دریک سفر هیئت روسی بمنظور ایجاد موزم مردم شناسی درهرات پروسه ایجاد این موزیم اغاز  یافت.

این موزیم به همکاری  ریاست اطلاعات و فرهنگ هرات روز گذشته رسماً آغاز بکار کرد .

موزیم مردم شناسی درواقع به مثابه نمایش داشته های اقوام و باشند گان افغانستان میتواند  راهی باشد برای نزدیک شدن مردم   و از بین بردن دیوار ناهمسانی ، ازجمله معروف ترین موزیم های مردم شناسیف موزیم شهر  پترس  بورگ روسیه که قدامت صد ساله دارد، یک سال پیش به اساس  توافقات بعمل آمده میان وزارت های فرهنگ افغانستان وروسیه  گروهی از متخصصین مردم شناسی این موزیم  به هرات سفرنمودند  تا به مطالعه وبررسی زمینه های ایجاد  موزیم مردم شناسی درهرات  بپردازند.

اما این که چرا هرات برای موزیم  مردم شناسی انتخاب شده پرویز آرزو شاعر و پژوهشگر  جوان که درترکیب هیئت به هرات سفر کرده می گوید:" هرات چند سال پیش به عنوان ناظر  درسازمان  شهر های دارای  میراث های فرهنگی پذیرفته  شده است."

اهمیت  تاریخی هرات وآثار تاریخی بسیارش  از یکسو وزمینه های بهینه ایجاد موزیم ازجانب دیگر دلیل اصلی انتخاب این شهر  برای ساخت موزیم مردم شناسی  می باشد.

هیئت روسی به اتهیه گزارش های مفصل  ازکابل وهرات ومصاحبه با وزیر اطلاعات  وفرهنگ بر آن بودند که در برگشت به روسیه طی نشست خبری تصویر روشن وواضح   از افغانستان ارایه   داشته وسازمان های فرهنگی جهان  را وا خواهد داشت تا در ایجاد موزیم های مردم شناسی تلاش نمایند این موزیم قرار است در حوض چهار  سوی هرات، ایجاد  شود.

/ 0 نظر / 6 بازدید