۱ قوس ۱۳۸۶ هجری شمسی

جنجال "کتاب های توهین آمیز ایرانی" همچنان موضوع داغ محافل مذهبی است

هرات-آژانس خبرى پژواک -اول قوس

با گذشت بيش از سه هفته از برپایی نمایشگاه تولیدات ایرانی درهرات، هنوزهم موضوع نشر"کتاب های توهینآمیزایرانی" که گفته میشود درآن به مقدسات اهل سنت توهین شده است به عنوان موضوعداغ ،مورد بحث محافل مذهبی قرار دارد.

هرچند مسوولین محلی ونمایندهسرقنسلگرى ایران موجودیت اینگونه کُتب را در نمایشگاه مذکور رد کرده اند امابعضی علماء و صاحبنظران مسایل مذهبی، مدعی اند که این کتاب ها درنمایشگاه ایران بهمردم عرضه شده است.

محمد فاروق حسینی، واعظ  مسجدجامع حوض کرباس  شهر هرات مدعی است که وی چهار کتاب، بنام های"رازهای غم"،"بلبل باغمهدی"،"زنده گی چهارده معصوم" و"خاندان نبوت" را دیده ومطالعه کرده است که درآن،صریحاً به خلفاى راشدین و حضرت عایشه (رضی الله عنها) توهین و لعن شده بود.

به ادعاى وى، نويسنده اين کُتب ايرانى و در ايران چاپ شده اما در مورد اينکه  انتشارات کدام نهاد آن کشور است و داراى چه تيراژ بوده و  يا اينکه جزئيات محتويات آن چه است؟ معلومات ارايه نکرد؛ اما تاکيد کرد که اينگونه کتب مسايل مذهبى را دامن ميزند و باعث تفرقه بين مذاهب ميگردد.

موصوف  به آژانس خبرى پژواک افزود: (( ازدیدگاه اهل سنت، اینکتاب ها کفرآمیزاند و ما آنان (نویسنده گان) را برابر با کفار میدانیم و این اقدام را بهشدت محکوم میکنیم.)) < مـــاشـــاءالله!!! >

به گفته حسینی افراط و تفریطدراسلام، قابل پذيرش نیست اما دیده میشود که بعضى کشورهای همسایه همیشه میخواهند با طرح اینگونه موضوعات ،مردم افغانستان درمقابل یکدیگرقراربگیرند تا محیط و منطقه آنها ناامن باشد.

محمد محبی ، صاحب نظر مسایلمذهبی نیز میگوید که اسلام حتی توهین به ادیان یهود و نصارا را محکوم میکند توهین بهخلفاى راشدین و ائمه اطهار ازنگاه دین اسلام محکوم است جامعه اهل تسنن و اهل تشیع افغانستان درقبال  این کتاب ها عکس العمل نشان دادند وما متحدانه انرا محکوممیکنیم.

وی گفت که دیده میشود هر تحولی وتشنجی که در افغانستان بوجود می آید، بعضى کشورهاى همسايه در آن دخيل  میباشندو متاسفانه کتاب های که آمده بود هدف آن مطرح کردن مسایل مذهبی، بدنام کردن ونا امنکردن افغانستان بود.

اما سید حسين انوری والی هرات،نشر کتابهای مذکور را از طریق غرفه فروش کتاب ایران درنمایشگاه هرات رد نموده گفت که کتاب های که ازسوی ایران دراین نمایشگاه به نمایش گذاشته شده بود ، تحت اطلاعونظراطلاعات وفرهنگ هرات بود.  < الله أعلم >

به گفته والی ، در روز نمایشگاهوحتی بعد ازختم آن، این کتاب ها وجود نداشت اما اذعان نمود که کتاب های دیگریدرمرز(سرحد مشترک باایران) از آدرس های دیگری آمده بودکه آنها را مصادرهکردند.

درعین حال وی خاطرنشان ساخت کههرفرد ومجمع که بین مسلمانان تفرقه ایجاد کند،علیه مسلمانان ودشمن مسلمانان است چهازآدرس یک فرد،یک مجمع وتشکل سیاسی ویا دولت ها باشد.

  انوری درادامه گفت :" این به ما هیچ ارتباط ندارد که یک نویسنده درایران ،مصرویا پاکستان چه  میکند ودربینفرقه های اسلامی کی وچه عوامل خارجی کارمیکنند وباید مسائلی را که مطرح میکنند ،ازآدرس خود آنها مورد بحث باشد."

والى هرات ميگويد: ((هرگندیده گی کهدردیگرکشورها است وکتاب هایی را چاپ میکنند نباید مردم افغانستان به جان هم بیفتندو اگر یک شیعه افغانستان این کار را میکند ویا یک سنی مسائلی را علیه شیعه نوشته میکند ما مکلفيت داريم که پرسان کنيم.))

قراراظهارات موصوف،سرقنسلگری ایران درهرات ازسوی وی خواسته شده است ودراین مورد ازوی توضیح خواستهاست.

محمد کاظم شافعی نمایندهسرقنسلگری ایران به آژانس خبری پژواک موضوع عرضه اینگونه کتاب های"توهینآمیز" را درنمایشگاه هرات رد نموده وگفت که نمیدانند این کتابها چگونه وارد هرات شدهاست اما آنها این موضوع را با جديت دنبال میکنند.

وی اضافه نمود که  تاکید آنهابروحدت مسلمانان است ، البته بعضی افراد سوء استفاده گرقصد دارند با ابراز اینگونهموضوعات، جنجال برپا نمایند تا اهداف خود را دنبال نمایند.

  نعمت الله سرورى رئيس اطلاعات و فرهنگ هرات نيز ميگويد که يک شب قبل ازآنکه نمايشگاه ايران در هرات داير شود،  کتابها را بررسى کردند وهيچ کتابى که مشکل مذهبى و اختلاف بر انگيز بوده باشد، وجود نداشت.

سرورى علاوه کرد که برخى مردم ادعا ميکنند که در نمايشگاه چنين کتب  وجود داشت، اما رياست اطلاعات فرهنگ موجوديت کتب در نمايشگاه را شديداً رد ميکند.

وى ميگويد که در همان وقت ،حدود ٩٠ جلد کتاب را که عناوين مختلف داشتند و در آن مسايل مذهبى  مطرح شده بود، در گمرک اسلام قلعه هرات (مرز ايران) مصادره کردند که حق ورود و توزيع بداخل افغانستان را ندارد.

نمايشگاه مشترک توليدات صنعتى و زراعتى ايران و افغانستان به تاريخ ٧ عقرب سال جارى در هرات براى پنج  روز گشايش يافت که ده ها کُتب چاپ ايران نيز در آنجا به نمايش گذاشته شده بود.

به باورصاحب نظران زبان،فرهنگودین مشترک سبب شده است که به ویژه، طی سالیان گذشته هزاران جلد کتاب چاپ ایران بهافغانستان سرازیرشودو بازارکتاب های چاپ ایران درافغانستان علاقه مندان زیادی داشتهباشد.

با اینکه منتقدان ازادامه  اینروند به عنوان عامل نفوذ اندیشه های افراطی این کشوردرافغانستان یادمینمایند اما  دیده میشود که استفاده ازتجربیات علمی دیگرکشورها درجهان معاصرکنونی با توجه بهکاهش انتشارات علمی وبعضا نبود کتاب های مورد نیازجامعه فرهنگی وعلمی درکشور،یک امرضروری است.

علیرغم آن، دردوران حکومتجدید، نهادهای علمی -مذهبی ایران مستقیماً درساخت و تجهیز کتابخانه ها درافغانستان  اقدام نموده اندودرموارد زیادی کتابهای مختلف چاپ آن کشور را به ادارات مختلف داخل افغانستان،کمک کرده اند.  

------------------

از حدود ٥٠٠ عالم دين امتحان اخذ گرديد

 />هرات-آژانس خبرى پژواک،٣٠ عقرب/>

از حدود ٥٠٠ تن از کسانيکه علوم دينى را از طريق تحصيلات خصوصى فرا گرفته بودند، بخاطر تثبيت سويه در ولايت غور امتحان اخذ گرديد.

امتحان اين عده روز گذشته تحت نظارت  هيئت اعزامى وزارت معارف که وارد آن ولايت شده بود، انجام شد.

چارگل نثار مسوول هيئت اعزامى وزارت معارف به ولايت غور به آژانس خبرى پژواک گفت که امتحان دهنده گان کسانى اند که  علوم دينى را در حوزه هاى علميه داخل و خارج کشور بطور خصوصى  فرا گرفته ،اما سند تحصيلى نداشتند.

وى که  عضو تعليمى رياست تعليمات اسلامى وزارت معارف نيز است،افزود که  نتايج امتحانات  به وزارت معارف ارسال گرديده و هيئت معارف نتايج را پس از بررسى يکماه بعد اعلان خواهد کرد. 

نامبرده علاوه کرد که  آنعده کسانيکه در امتحان موفق شوند، بر اساس مدرک و شهادتنامه که از طريق وزارت معارف براى تثبيت سويه شان داده ميشود،در ادارات دولتى به شمول بخش معارف جذب  ميگردند.

عيدى گل عازم رئيس معارف غور ميگويد که حدود ٥٠٠ تن از تحصيلکرده هاى علوم دينى از ده ولسوالى و مرکز غور در امتحان شرکت داشتند.

وى اظهار داشت که آنها براساس پيشنهاد رياست معارف غور، نمى توانستند براى سپرى کردن امتحان به کابل بروند از همين جهت امتحان شان در غور اخذ گرديد.

 مسوول هيئت اعزامى وزارت معارف ميگويد که امسال در ولايات هرات و خوست نيز چنين امتحانى از عالمان دين اخذ گرديده است .

به گفتۀ وى،از شروع سال ١٣٨١ تا حال بيش از ٨٥٠٠ عالم دين درکابل و شمارى ولايات ديگر، بعد از سپرى کردن امتحان ، به صنوف ١٢ و ١٤ تثبيت سويه شده اند.

قرار اظهارات موصوف،اين عده از ميان ١٥ هزار نفرى که در امتحانات  شرکت کرده بودند، کامياب و تثبيت سويه گرديده اند.

/ 0 نظر / 13 بازدید