یک خبر دلخراش

خوب است این خبر را اشخاصی بشنوند که در به راه انداختن مهمانی ها و عروسی های پُر مصرف و تجملی با یکدیگر رقابت و هم‌چشمی دارند!

یک مرد با خانمش از اثر گرسنگى جان دادند

ایبک-آژانس خبرى پژواک، ٢ جوزا

یک مرد با خانمش در ولسوالى درۀ صوف پایین ولایت سمنگان، از اثر گرسنگى جان دادند.  

این مرد گُل مراد ۵۵ ساله نام داشت و در قریۀ زیدورى ولسوالى درۀ صوف پایین با خانمش انارگل و ٨ طفلش زنده گى مشقت بار را سپرى میکرد. 

سیف الرحمن صامت ولسوال درۀ صوف به نقل از عبدالخالق خسربرۀ گل مراد ، به آژانس خبرى پژواک گفت که گل مراد یکماه قبل،  ازخویشاوندان و اقاربش طالب مواد خوراکه شده بود؛ اما اقتصاد اقاربش ضعیف بود و به وى کمک کرده نتوانستند. 

عبدالخالق میگوید که این مرد از شرم دست به گدایى هم نزد و در خانه با خانم و اطفالش به حالت فاقه و گرسنگى به سر میبُرد. 

وى افزود که  گُل مراد، چند روز غذا نخورده بود و چهار روز قبل، از اثر گرسنگى فوت کرد؛ زمانى که  وى را بخاک مى سپردند،خانمش (انارگل) بیهوش شد و وقتى که جهت تداوى به شفاخانه مزار شریف انتقال داده میشد، در مسیر راه جان داد. 

نامبرده علاوه کرد که  مردم در اوایل فکر میکردند که انارگل از غم شوهر بیهوش شده، اما بعداً معلوم شد که خانم نیز چندین روز نان نخورده بود و شکم گرسنه ،از جهان چشم پوشید. 

عبدالخالق میگوید: ((وقتى به خانۀ یازنه ام(گُل مراد) رفتیم دیدیم که حتى یک دانۀ گندم هم وجود ندارد و گل مراد مخفیانه لقمه نانى را که از بیرون بدست مى آورد، آنرا به ٨ طفل خود میداد که از گرسنگى نمیرند.)) 

اطفال گُل مراد، از یک الى ده سال دارند و خانمش چهار بار نوزادان دوگانگى به دنیا آورده بود.

وى اظهار داشت که اطفال را به اقارب و دوستان داده اند که سرپرستى و تکفل  آنها را نمایند.

حاجى عبدالله  عضو شوراى ولایتى سمنگان  میگوید: ((  موسفیدان محل  تلف شدن پدر و مادر گرسنه را به من شرح داده اند و این تلف شدن ، آغاز یک فاجعه است .)) 

موصوف گفت که اقتصاد ٩۵ درصد مردم سمنگان وابسته به کشت للمى گندم و مالدارى است ، فقیر ترین مردم در درۀ صوف پایین زنده گى میکنند.اما امسال حاصلات للمه( متکىبه آب باران)  به علت خشکسالى سوخته و مردم به قلت شدید مواد خوراکى مواجه اند. 

این عضو شوراى ولایتى ادعا کرد که بیش از ٧ هزار خانواده به علت فقر و قلت مواد خوراکه از درۀ صوف کوچ کرده و ٣۵ هزار جوان، بخاطر دریافت کار به ولایات دیگر و حتى ایران رفته اند. 

حاجى عبدالله میگوید که این مشکلات را بارها  به والى و مسوولین مطرح کرده اند، اما به حالت دشوار و طاقت فرساى مردم توجه نشده است. 

عبدالودود یکتن از موسفیدان درۀ صوف پایین نیز میگوید که  فقر و نادارى مردم را به گوش مسوولین رسانده اند، اما تا حال کدام اقدامى صورت نگرفته است. 

 غلام سخى معاون ولایت سمنگان با تایید مرگ (گُل مراد و خانمش) میگوید که پنجهزار خانواده در سمنگان به شمول درۀ صوف، هیچ مواد خوراکى ندارند و به کمکهاى عاجل ضرورت دارند. 

وى علاوه کرد که این مشکل را به کمیتۀ  ملى حالات اضطرار در کابل مطرح نموده اند، اما کدام پیشرفتى به چشم نمى خورد. 

موصوف خاطر نشان ساخت که مراجع ذیربط و موسسات باید زمینۀ کار را به مردم فراهم کنند، در غیر آن، امکان دارد که حالت فعلى در سمنگان باعث بروز یک فاجعۀ بشرى شود. 

گرسنگى به حدى رسیده است که چندى قبل، یک پدر در ولایت سمنگان  مجبور شد که خانمش را طلاق داده و سه دختر خورد سالش را به خویشاوندان و سایر مردم بدهد.   

محمد على ۵٠ ساله باشندۀ قریۀ نیمان شهر ایبک مرکز سمنگان، از اثر فقر و تنگدستى فامیل خود را نفقه داده نتوانسته  خانمش( ذاکرۀ ٣۵ ساله) و  دخترهایش بین ٢ الى ٨ سال) را به دیگران تحویل داد. 

گرسنگى  و ناتوانى در زمستان گذشته  در ولایت کندز نیز، فاجعه آفریده بود. 

 محبوبه ٢۶ ساله که از دوپا شل  و شوهر چهل ساله اش مریض بود و در یک منزل کرایى در مرکز کندز زیست میکرد؛ دختر شیر خوار (وحیده چهار ماهه) را به صاحب منزل ،در بدل پول ناچیز ، کرایه ندادن منزل و مقدار مواد خوراکى بفروش رسانید. 

اما بعد از این واقعۀ دردناک، حامد کرزى رئیس جمهور کشور،  خانوادۀ مذکور را  مورد تفقد و کمک نقدى قرار داده و به مسوولین محلى هدایت داد که از این فامیل به طور مستمر سرپرستى نمایند.   

 همچنان  یک خانواده دیگر در ولسوالى چاه آب ولایت تخار، دختر ٩ ماهه خود را به علت ضعف اقتصاد و گرسنگى به یکى از باشنده هاى محل در بدل ١٢  هزار افغانى به فروش رسانید، .اما عبداللطیف ابراهیمى والى تخار  با پرداخت پول به خریدار  طفلک را دو باره به مادرش سپرد. 

 یک زن در ولایت هرات نیز به علت مشکلات مشابه طفل، شیرخوارش را به یکى از اقاربش داده بود.

/ 0 نظر / 80 بازدید