۵ جدى ۱۳۸۶ هجری شمسی

صاحبنظران، رژيم کمونستى را بنياد بدبختى و خونريزى در کشور ميدانند

کابل-آژانس خبرى پژواک،  ٥ جدى

شمارى از صاحبنظران گرچه  به قدرت رسيدن رژيم کمونستى و تجاوز اشکار قشون سرخ شوروى  وقت ، را بنياد بدبختى و خونريزى در کشور ميداند، اما اعتراف دارندکه در آن وقت نسبت به حاکميت کنونى ، کشور از فساد ادارى پاک  و مردم زنده گى بهتر داشتند .

قشون سرخ بتاريخ شش جدى ١٣٥٨ وارد افغانستان شدند و ببرک کارمل دست نشانده خود را به اريکه قدرت نشاند، که به همين مناسبت  شش جدى به حيث يک روز سياه در تاريخ معاصر افغانستان ثبت و هر سال تقبيح ميگردد . 

 گرچه در زمان تجاوز ، مقاومت به شمول مرکز در هر ولايات  ادامه داشت، اما طرفداران حکومت وقت به گفته مردم در غم نان نبودند و امروز که حدود چهل کشور به افغانستان روى اورده اند، مردم  از فقر رنج ميبرند .

مردم عقيده دارند که در آن زمان فساد ادارى و اختلاس هم به حدى نبود و حالا دولت افغانستان طبق يک ارزيابى به سطح  جهان درپنجمين رده کشور هاى  مفسد به حساب مى آيد .

قسيم اخگر  يک تن از کارشناسان ، در مورد به آژانس خبرى پژواک گفت : (( من به عنوان  اينکه در جهاد اشتراک کرده ام ،اعتراف ميکنم که درآن دوره بسيارى از ارزشها بهتر از اين دوره بود زيرا شوروى  قانونمند ترا ز امريکا عمل ميکرد و زنده گى مردم افغانستان درآن دوره در مقايسه با آنچه که فعلاً است  خيلى تفاوت داشت.))وى افزودکه درآن زمان اعضاى کابينه ومقامات عالى رتبه مثل حکومت فعلى ،داراى دارايى هنگفت  نبودند واعضاى کابينه بلند منزل وامتيازات خاص نداشتند   .

به عقيده موصوف، يکى از عوامل بدبختى فعلى اين است که کشورهاى که در افغانستان حضور دارند طرفدار امن نيستند و در ناامنى مفاد خود را ميبيند . 

 اخگر افزود که  رقابت ها براى منافع شخصى کشورهاى دخيل در افغانستان  باعث  وضعيت بد اقتصادى مردم  شده  است . 

اما وى پذيرفت که در وقت تجاوز شوروى اکثريت مردم  خانه و اعضاى خانواده  خود را از دست دادند و هنوز هم  از ظلم هاى آن دوره رنج ميبرند . 

وى افزود: (( به نظرمن درختى جنايت را که خلقى ها و پرچمى ها غرس کردند توسط ديگران برگ وريشه به آن داده شد،زمانى که طيارات امريکايى مردم را بمبارد ميکنند ،مسوول آن خلقى ها و پرچمى ها ر ا ميدانم .))

وحيد مژده کارشناس امور سياسى ، نيز ميگويد که قبل از پيروزى حکومت مجاهدين ، اقتصاد مردم بهتر از امروز بود زيرا زيربنا هاى اقتصادى که قبل از انقلاب ثور پايه گذارى شده بود تا حدودى پا برجا بود. 

به گفته موصوف، دولت هاى قبل از انقلاب ثور در بخش سکتور زراعت توجه نموده بودند وتا يک حدى  افغانستان به طرف خود کفايى اقتصادى ميرفت .

مژده يک از عوامل بدبختى کنونى را ستراتيژى امريکا خواند . 

به گفته موصوف ،  در هر جاييکه امريکا کمک ميکنند در آنجا  مشکلات وجود دارد .

وى افزود : (( جنگ  براى امريکايى ها در هر کشورى تجارت است بيش از اينکه يک هدف ستراتيژيک از آن بدست بيايد. )) 

وى گفت : (( محافظه کاران قصر سفيد توسط کمپنىهاى شان از جنگ درافغانستا ن سود ميبرند وعايد سلاح هاى آنها به جيب خود شان ميرود ومانبايد فکر کنيم که امريکايها دراينجا آمده اند وبه ما کمک ميکنند .))

موصوف گرچه وضعيت اقتصادى کشور را در زمان حاکميت کمونيستى بهتر از امروز خواند، اما افزود که دليل آن  اين نيست که آنها ( کمونستها ) کاربيشترى کرده اند، بلکه دليل اينست که  تاثيرات  از دوره قبل آن باقى مانده بود .

به عقيده وى،اتحادشوروى در آن زمان يک ابر قدرت بود و کوشش داشت تا دولت افغانستان به پاى خود ايستاد شود تا مردم راضى و برضد دولت قيام نکنند .  

 

 به عقيده ذبيح  الله قريشى استاد پوهنتون البيرونى ، زمانى که روسها به افغانستان آمدند تمام سيستم ونظام دست نخورده به طرفداران مسکو قرار گرفت .

به گفته موصوف، شوروى وقت وضعيت مردم افغانستان را درک کرده بود وخود را در برابر آنها متعهد ميدانست .  

قريشى ، همچنان گفت که  عدم هماهنگى دربخش نظامى و بازسازى ميان جامعه جهانى در افغانستان ، دليل عدم پيشرفت اقتصادى گرديده است . 

 وى پيشنهاد نمود که بايد براى بهبود وضعيت کنونى کميسيون نظارتى براى مصرف  کمکها متشکل از افغانستان ،کشورهاى کمک کننده وملل متحد به وجود آيد .

گرچه شمارى از مردم شريک ساختن سران طالبان در قدرت  را، نسخه يى  براى ثبات و امن افغانستان ميداند، اما مژده به اين باور مخالف است .

وى گفت که بحران موجود درافغانستان ابعاد ملى ندارد و به همين دليل اگر چند کرسى به ملا عمر رهبر طالبان در دولت افغانستان نيز داده شود وضعيت تغير نخواهد کرد .

 مژده افزود: (( امريکا تا زمانى که يک تغييرعمده در روابط ا ش درمقابل جهان اسلام نياورد،امنيت برقرار نخواهد شد. ))

وى گفت که در ديگر کشور هاى اسلامى مانند عراق ، نيز امريکا از يک طرف کمک ميکند و ازطرف ديگر مشکلات خلق ميکند .

 

گرچه شمارى از طرف داران حکومت حامى شوروى وقت ، تجاوز قشون سرخ را يک ارمغان براى نيکبختى مردم ميدانست، اما حال  اين باور شان تغيير نموده است .

يک تن از استادان پوهنتون کابل که زمانى از جمله حمايت کنندگان قوى قشون سرخ و يکى از مشاورين آنها درکابل بود، بدون ذکر نامش به آژانس پژواک گفت : (( ما نکتايى را زده ودريشى ميپوشيدم وخود را حامى مردم ميخوانديم وبه نام نان ،خانه ولباس هموطنان  را فريب ميداديم، اما به عاقبت آن نمى انديشيديم .))

وى افزود: (( من اقرارميکنم که باعث اين همه ويرانى ها ودربدرى ها ما کمونستها بوديم که به بهانه حمايت ،قشون اشغال گر را به کشور ما راه داديم ومردم ما را توسط آنها به قتل رسانديم  واين حالت را ما به سر مردم  آورديم .))

 به اساس معلومات کتاب سالهاى تجاوز و مقاومت ( اثر محمد اکرم انديشمند ) ببرک کارمل اولين دست نشانده شوروى وقت ، نيز در اخرعمرش  اعتراف نموده بود که شوروى وقت به افغانستان تجاوز کرده بود . 

 قرار منبع ياد شده ، کارمل درمصاحبه با حامد علمى خبرنگار بى بى سى در حيرتان گفته بود : ((  .... همان طور که شما مخالف آمدن روسها به کشور بوديد من هم بودم اما ما قربانى جنګ سرد شديم .))

به اساس منبع ياد شده ، تعداد عساکر شوروى وقت در زمان تجاوز ( ٥٨_ ١٣٦٨ )  به حدود ١٢٠ هزار ميرسيد . 

 گرچه تجاوز قشون سرخ با کشته شدن  حدود يک ونيم ميليون افغان تمام شد، اما به شوروى وقت نيز تلفات سنگين برجا گذاشت . 

 طبق معلومات منبع مذکور، در اين دوران از قشون سرخ  تعداد ١٤٤٥٣ تن کشته  و٤٩٩٨٣ تن مجروح   و٣٣٠ نفر مفقودالاثرشدند  .

شوروى ها از زمان تجاوز خاطرات تلخ با خود بردند . 

 در اثر(  سالهاى تجاوز و مقاومت ) آمده است که جنرال بوريس گروموف آخرين قوماندان ارتش سرخ  با پاى پياده وسر خميده از درياى آمو عبور کرد وبعدا احساساتش را چنين بيان کرد: (( من آخرين سپاه شوروى بودم که افغانستان ر اترک ميگفتم  و در لحظات واپسين خلاى بزرگى را در درون خود احساس ميکردم ، زيرا در پيش رويم آينده گنگ و تاريک و در پشت سرم گذشته تهى و بر باد رفته را ديدم .))

-------------------------------------------

پروژه خط آهن ايران-افغانستان قبل ازموعد مقرره خاتمه خواهد يافت

هرات

آژانس خبرى پژواک-٣ جدى

مسوولین فوايدعامه و سرقنسلگری جمهورى اسلامىایران در ولايت هرات اعلام نمودند که پروژه احداث خط آهن بین سنگان ایران وغوریان هرات باوجود برخی موانع، زودتر ازموعد تعیین شده به اتمام خواهد رسيد.

حبیب الله تیموری رئیس فوائدعامه هرات به  آژانس خبری پژواک گفت که اضافه ازنیمی ازکاراین خط آهن که عملیات عمرانی ساخت آن در ماه حمل سال جاری به مصرف حدود ٧٥ میلیوندالرکمک بدون بازپرداخت ایران آغازشده بود، به پیش رفته  وقراراست اين پروژۀ مهم تا یکسال آینده به بهرهبرداری سپرده شود.

تطبيق اين پروژه بزرگ که در عرصۀ رونق يافتن روابط تجارتى و فراهم آورى تسهيلات ترانسپورتى، بين دو کشور همسايه  مهم خوانده ميشود، سال گذشته، از سوى  روساى جمهور افغانستان و ايران به امضاء رسيده است.

رئیس فوائدعامه هرات  ميگويد که ازشروع ساخت این خط آهن ، طی ده ماهگذشته،کارهاى مقدماتى واعماراضافه از(٢٠٠) پُل کوچک وبزرگ به شمول پُل ٣٨٠ متری بر فراز درياى هریرودبه پایان رسیده است.

به گفتۀ تيمورى، طبق اظهارات مسوولینشرکت "آباد راهان پارس" ایران  ( مُجری طرح ساخت   خط آهن)، فعالیتهای عمرانی اینپروژه، طی ده ماه گذشته به منظورتسریع وختم زود هنگام به طورشبانه روزی به پیش رفتهاست.

موصوف علاوه کرد که درپیدرخواست  شمارى از مردم ولسوالى غوریان هرات، هيئت مرکب ازنماینده گان زراعت وفوايد عامه هرات برنامهاستملاک ده ها جریب ملکیت مردم را در آن ولسوالی که درمسیر  خط آهن قرار دارد، آغاز نموده اند.

هرچند به گفته رئیس فوايد عامه هرات،اختطاف یک انجنيرایرانی شرکت"آباد راهان پارس"  و رهایی وی و فرا رسیدن فصل سرما سبب بروز نگرانی وبطى شدن کارشرکت مذکور شده ، اماجانب ایرانی گفته اند که دراجرای کارخود متعهد بوده وآنرا با جدیت به پیشمیبرند.

اين انجنير محمد کمان کش نام داشت که به تاريخ ١٣ عقرب سال جارى در ولسوالى غوريان هرات ربوده شد و به تاريخ ١٢ قوس رها گرديد.

سمونوال نور خان نيکزاد سخنگوى قوماندانى امنيۀ هرات گفته بود که  کمان کش از سوى يک گروپ مسلح غير مسوول به سرگروپى حبيب  اختطاف شده  بود 

  وى، احتمال  پرداخت پول در بدل رهايى انجنير ايرانى را از امکان به دور ندانسته، اما متذکر شده بود که  وى دقيقاً از جريان موضوع خبر نيست.

 محمد کاظم شافعى نمايندۀ بخش ارتباطات سرقنسلگرى جمهورى اسلامى ايران در هرات  در وقت اختطاف انجنير ياد شده گفته بود که اگر با انجنير ربوده شده کدام حادثۀ غير مترقبه صورت بگيرد، پروژه ياد شده را متوقف خواهند ساخت.

اما امروز یک منبع دردفترمطبوعاتیقوماندانی امنیه هرات نیزازتشدید تدابیرامنیتی درمسیراحداث خط آهن خبرداد و گفت که کارمشترک امنیتی پولیس ملی، پولیس سرحدی وپولیس شاهراه دراینراستا روی دست گرفته شده است.

بنابرمعلومات این منبع، تشکیلیک کندک امنیتی ازسوی وزارت داخله منظورشده وعلاوه برآن، چندین پوسته امنیتیدرولسوالى غوریان، تا  سرحد مشترک با ایران ایجاد شده است ودولت مصمم است باهرگونهتلاش درجهت ممانعت ازکاراین پروژه به صورت جدی برخورد نماید.

محمد کاظم شافعی نيزاز تسریع روند ساخت تمدید خط آهن کشورمتبوعش به هرات خبرداد وبه آژانس خبری پژواک گفت که کاردوبخش پروژه که شاملاحداث ٧٥ کیلومترخط آهن درخاک ایران وحدود٦١  کیلومتردرخاک افغانستان  است، موازى با یکدیگربه پیش میروند.

وی افزود: (( برنامه احداث اين خط آهن درجریان  دو نیم سال تعیین شده بود ودرصورتیکه کارآن به شکل کنونی به پیشبرود، ساخت آن الى تابستان سال آینده به اتمام خواهد رسید.

به گفته شافعی،بخش دیگراین

/ 0 نظر / 14 بازدید