مقالۀ سياسی

مقاله جالب 
به روی عنوان مقاله اشاره کنيد:
 
 
 

 
جنگ ببر ها آغاز می‌شود!
 
داد نورانی
سایت آرمان ملی

افشاي كارهاي ماروين ومايكل كه يكي دريوناما وديگري دراتحاديه اروپا سنگر گرفته بود، سوالات بيشماري را نزد بسيار خلق كرده است.
آيا افراد ديگري چون اين دو نفر درين مؤسسات بازهم وجود ندارند كه فقط براي شبكه هاي استخباراتي كشورهاي خود كار كنند و آيا اين مؤسسات مخصوصاً يوناما بعد ازين مي تواند ادعاي بي طرفي درمسايل سياسي كشور ما را بكند وآناني كه اين مؤسسه را بي طرف دانسته و هميشه بردرب آن جهت تاْمين دست به تحصن وتظاهرات مي زنند با اين اعلان شوكه نشده اند و بازهم اعترافات خود را مخصوصاً درتاْمين عدالت براي اين مؤسسه تحويل خواهند داد؟

درين روز ها اختلاف ميان امريكا و انگليس نزد مردم وتمام محافل سياسي مطرح مي باشد كه با اعلان اخراج اين دو انگليسي به اوج خود رسيده، همه ازهمه مي پرسند كه بالاخره دانۀ ي اين اختلافات به كجا خواهد رسيد؟ چرا انگليس ها تلاش مي كنند خلاف تمام جريانات ديگر غربي درسازش، هماهنگي و دوستي با القاعده وطالبان قرار بگيرد؟ انگليس ها كه در چوكات پيمان ناتو 8700 سربازش را در ولايت هلمند، اين مركز اساسي مواد مخدر و طالبان جابه جا كرده، از دوسال به اين طرف كمتر به عمليات نظامي دست زده، بيشتر به كار هاي سياسي و استخباراتي مصروف مي باشند. انگليس ها عده يي زيادي از دپلمات هاي كار كشتۀ شان را به لشكرگاه آورده، درحقيقت قوي ترين نماينده گي سياسي خود را درين ولايت ايجادكرده است.
چند تن از دپلمات هايي كه در آغاز ايجاد طالبان فعال بودند واز رهبري اين جريان شناخت كامل دارند نيز درجمع اين دپلمات ها مي باشند.

انگليس ها كه 300 سال درين منطقه با گروه هاي قومي واسلامي كاركرده اند وتجارب گسترده وعميقي درچگونگي بازي هاي سياسي، مخصوصاً استفاده يك جريان برضد جريان ديگري را دارند، اكنون هم بااين نگرش كه بايد تحريك طالبان وحاميان بين المللي آن ها را درين منطقه مهار وبه كنترول خود درآورد، عمل مي كند.
استخبارات MI6 انگليس ها درهلمند، كابل وآن سوي خط ديورند فوق العاده فعال مي باشند و بااستفاده از پوشش سازمان هاي با اعتباري چون يوناما و اتحاديه اروپا نيز استفاده هاي گسترده يي مي نمايند وبه اين ترتيب با حجم بلندي وارد روابط و ايجاد مناسبات باالقاعده وطالبان شده، زمينه جور آمد با بنيادگرايي را بيشتر مي بينند تا اين كه با دموكراسي ومدرنيزم وارد افغانستان وپاكستان شوند. انگليس ها ازطريق مؤسسات ظاهراً غير دولتي در پشاور ومناطق قبيلوي سرحدي آن بيش از 200 راديوي اف ام را كمك كرده اند كه اكنون تمام اين راديوها به نفع شريعت طالب والقاعده تبليغ مي كنند.
امريكايي ها درسياست جهاني، مخصوصاً آسيايي شان افغانستان و پاكستان رابه عنوان دونقطه ارزيابي مي كنند كه از نظر گذرگاه و سوق الجيشي اهميت فوق العاده دارند، آنها بيشتر به جاهاي نفت آسياي ميانه (تركمنستان و قرغيزستان) ايران و شرق ميانه مي نگرند. بازار هاي چين وهند براي سرمايه گذاري هاي دراز مدت شان فوق العاده اهميت دارند. اما انگليس ها كه 20 فيصد اقتصاد امريكا را دراختيار دارد، قادر نيست به جهان و ياآسيا بيانديشند، لذا به دنبال منافع خاص شان درنقاط معيني از جهان اند.
انگليس ها كه از يك طرف با اتحاديه اروپا درپيوند مستقيم قرار دارند و ازطرف ديگر بعد ازجنگ دوم جهاني در نوعي امتزاج اقتصادي با امريكا قرارگرفته اند، امروز در رقابت ميان دالر و يورو به دنبال جايگاه خاص پوند خود مي باشند واين ممكن نيست تادرمناطقي از جهان سيطره اقتصادي خود را اعمال ندارند. توني بلير كه بيشتر به منافع مشترك امريكا و انگليس مي انديشيد با گرايش جديد فكري درلندن، نمي توانست ديگر در راْس قدرت بريتانيا قرارداشته باشد، لذا اين وظيفه به اقتصادداني مثل گوردن براون داده شد.
اختلاف انگليس ها درعراق با امريكايي ها كه درسرمايه گذاري برنفت عراق سهم لازمي براي شان داده نشد و درين كشور نفت خيز كمپني هاي امريكايي هر پنج پنجه را در دهان خود كردند وبدين ترتيب انگليس ها با نارضايتي بخشي از نيروهاي خود رااز عراق بيرون كردند.
شيوه برخورد انگليس ها ونگرش هاي شان درعراق نسبت به انگليسي ها فرق داشت و به اين خاطر درجاهايي كه انگليس ها مستقر بودند، درگيري وخونريزي كمتري به ميان مي آمد. جنگجويان عراقي نيز با نيروهاي انگليسي برخورد ملايم تري نسبت به نيروهاي امريكايي داشتند.
انگليس ها كه يكي ازمهمترين كشورهاي غربي در احياي طالبان بعد از درگيري هاي تنظيمي دركابل به حساب آمد، بعد از 11 سپتمبر در ولايت "زرخيز" هلمند مستقر شدند واز دوسال به اين سو با تئوريسن هاي هاي امريكايي در شيوه برخورد طالبان نظر كاملاً مخالف دارند. مشاوران انگليسي در كويته وپشاور درروابط نزديكي با آي. اس.آي قرار داشته، انتلجنزسرويس ام آي شش، در پاكستان فوق العاده فعال مي باشند. جناح قشري وبنياد گراي آي. اس. آي چه تاهنوز در دستگاه آي. اس. آي كارمي كنند و چه درخارج آن قرار دارند با جنرال حميد گل در تماس بوده، به دنبال داعيه مرشد شان ضياء الحق مصروف سازماندهي طالبان و القاعده مي باشند.
انگليس ها كه سال ها با چنين حركت هاي درين منطقه كرده اند، مي خواهند يا طالبان را درقدرت پاكستان وافغانستان شريك بسازند و مخصوصاًٍ درپاكستان تلاش خواهند كرد تا آنها را با جناح نواز شريف درمسلم ليك كه روزي اعلان مي كرده"بهترين حكومت درجهان حكومت طالبان است" كله به كله بسازند ويا اين كه درميان افغانستان وپاكستان خلافت طالبي را مستقر ساخته، چون اسرائيل ديگري درين منطقه بر چار راه آسيا نظارت نمايند وبا چنين رژيمي منافع خود را حد اقل درسطح جنوب آسيا برآورده بسازد.
فعاليت هاي انگليس ها چه در وزيرستان و باجور و چه در موسى قلعه چنين اهدافى را بيان مىكرد. افشاى فعاليت هاى انگليس ها در پوشش يوناما و اتحاديۀ اروپا آغاز اختلافات عميق وگستردۀ امريكا و انگليس برنحوۀ برخورد با طالبان را به نمايش گذاشت وآن را از پرده بر انداخت وچون انگليس ها صرف بااين دوعامل به طالبان پول نمي رساندند وچون اساس وبيخ سياست بازهم پابرجا مي باشد، لذا علني شدن اختلافات دنباله جنجال هاي بيشتري خواهد داشت وبراي امريكا ودولت افغانستان درتحليل نهايي راهي جز اين كه بيشتر وعميق تر در برابر انگليس ها بيايستند وجود ندارد.
انگليس ها روز تا روز حجم سرمايه گذاري هاي شان را درپاكستان افزايش مي دهند ويا قتل بينظير بوتو كه پيپل پارتي به سرنوشت غم انگيزي دچار خواهند شد، نمي تواند به نفع انگليس ها درپاكستان نباشد، زيرا عرصه به فعاليت هاي نواز شريف و گروپ اقتصادي، "اتفاق" او كه با شيخ هاي عرب در پيوند نزديك قرار دارد و مورد حمايت انگليس ها نيز مي باشد، فراختر شده، سرمايه گذاري هاي كمپني هاي انگليسي درپاكستان دست بالاتري خواهند يافت و اين ممكن نيست تا انگليس هادر رويارويي بيشتري باامريكايي ها قرار نگيرند.
فعاليت هاي پر حجم وسمت وسويافتۀ انگليس ها هم درهلمند وهم در مناطق قبايلي پاكستان نشان مي دهد كه اين ګرگ باران ديده در روابط عميقي بالايه هاي مختلف طالبان وجناح قشري ارتش پاكستان قرار دارد، تا جايي كه مي تواند به وسيلۀ عوامل كار كشته اي خود از درون يوناما و اتحاديه اروپا نيز فعاليت هايش را سازمان دهد و براي فرماندهان محلي طالبان پول و امكانات ديگر مادي برساند.
انگليس ها با سياست قديمي نفاق بيانداز و حكومت كن درهلمند فرماندهان معيني را با خود گرفته، تا جايي كه ملا عمر دستور اخراج ملا منصور دادالله را از صف تحريكش صادر مي كند كه اين خود ممكن نيست رخن اي در صفوف طالبان باز ننمايد، مخصوصاً اين كه كسي نمي تواند به اين باور باشد كه انگليس ها غير از ملا منصور با فرماندهان ديگر طالبان هم چنين دهليز هايي را باز نكرده باشند.
درحالي كه امريكايي ها به كل حركت طالبان و القاعده فكر كرده كه يا بايد آنها را ازصحنه خارج كرد ويا مجبور به اطاعت از دولت افغانستان وشركت آنها در بخشي از قدرت را مطرح نمود. اين دو برخورد عام وخاص ميان انگليس ها و امريكايي ها، نوع ديد ستراتيژيك به قضاياي طالبان و القاعده است كه هريك از منافع خاص خود به اين قضيه مي نگرند.
درشرايط كنوني تغيير اين ستراتيژي نه براي امريكايي ها ونه براي انگليس ها ممكن است. زيرا هيچ يك حاضر نخواهند بود منافع خود را فداي منافع ديگري بسازند، كاري كه درعراق هم نكردند. به اين خاطر بايد گفت كه جنگ ببر ها آغاز شده است. جنگي كه انگليس هاكمتر بازنده خواهند شد، چون درولايت زرخير هلمند مي تواند حتي بيشتر از مصارف خود از "طلاي سياه" اين ولايت سود ببرند وآرام آرام به ستراتيژي منطقه يي خود در پاكستان وافغانستان دست يابد. چيزي كه تا حال به طالبان درجنوب دست بالا بخشيده وهمين اكنون هلمند بالا تقريباً در دست طالبان والقاعده قرار دارد كه ازين طريق خط واشير، دلارام، گلستان، بكوا، بالا بلوك، خاك سفيد، زيركوه شيندند وادرسكن را تا بادغيس وغورماچ فعال كرده، تصميم دارند ازطريق گلستان، پرچمن، تيوره وغور محور بغني، بغران، دهراود وچارچينو را تا خواجه ملت، ارغنداب و ژيړي وپنجوايي مستحكم بسازند.
انگليس ها اين نقشه اي طالبان را خوب مي دانند وبازهم توسط ماروين ومايكل براي شان پول مي فرستند، تا موقعيت شان درين محورها مستحكم ترشده، بالاخره حرف اول وآخر رابا طالبان خود شان بزنند و روياهاي كمپني هند شرقي را طي سه سده در اين منطقه زنده بسازند وحال كه اژداون انگليسي با اختيارات گسترده تر برسكان يوناما تكيه مي زند، ستاره بخت انگليس ها حتماً جلاي بيشتري پيدا خواهد كرد وجنگ ببرها شدت بيشتر خواهد يافت.
/ 0 نظر / 15 بازدید