۲۶ جدی ۱۳۸۶ هجری شمسی

پاداش ايرانيها به مهاجرين افغان در هوای سرد و کشنده زمستان؟

صدها مهاجر ديگر افغان از ايران رد مرز شدند

هرات- زرنج

آژانس خبرى پژواک،٢٤ جدى<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

صدها مهاجر ديگر دربرف سنگين وهواى سرد، ازايران وازطريق بنادر اسلام قلعۀ هرات و پُل ابريشم نيمروزاخراج شدند.

با وجود ادامه ريزش برف سنگين وسرماى طاقتفرسا،حكومت ايران ٢٢٠  مهاجر افغان را که مربوط ولايات مختلف کشور اند،طى ٢٤ ساعت گذشته، ازكشورخود اخراج کرده است.

غلام ربانى سياوشانى مديرتنظيم كمپ هاىرياست عودت مهاجرين ولايت هرات به آژانس خبرى پژواك گفت كه اخراج شده گان به دليل مسدود بودن شاهراه اسلام قلعه هرات با وضعيتبسياربد درشهرک سرحدى اسلام قلعه بسرميبرند.

وى افزود که اكثر رد مرزشده گانفاقد لباس زمستانى وبدون پول ميباشند وتا كنون هيچگونه امكانات ،ازجانبنهاد هاى امدادى به آنان نرسيده است.

سياوشانى ميگويد که اين تعداد مهاجرين، عمدتاً ازشهرهاىاصفهان وتهران وبعد ازگذراندن چندين شب دراردوگاه ( کمپ)سفيد سنگ مشهد به افغانستان ردمرزشده اند .

به گفته عبدالكريم ابراهيمى معاون رياست عودت مهاجرين هرات ،دولت ايران بدون د رنظرداشت شرايط اقليمى ،برف وسرماىشديد اقدام به اخراج مهاجرين نموده است كه خلاف نورمهاى انسانى است.

وى اظهارداشت که با وجود درخواست دولتافغانستان، جانب ايران همچنان اقدام به ا خراج مهاجرين مينمايد و ادامه اخراجمهاجرين، سبب تغييرنگرش افغان ها نسبت به ايران خواهد شد.

چهار روز قبل، بيش از ٢٢٠ مهاجر افغان در هواى سرد و اوضاع مشقت بار، از طريق بندر اسلام قلعه نيز  اخراج شده بودند.  

 با اين حال ،روند اخراج مهاجرين از طريق پُل ابريشم ولايت نيمروز نيز جريان دارد.

امان الله عاطف رئيس عودت مهاجرين نيمروز به آژانس خبرى پژواک گفت که روزانه ٤٠٠ الى ٥٠٠ جوان که بخاطر کار وارد ايران شده بودند، رد مرز ميشوند.

عاطف ميگويد که روز گذشته، ٤١٧ مهاجر و امروز حدود ٢٠٠ مهاجر از طريق پل ابريشم که سرحد نيمروز و ايران را از هم جدا ميسازد، اخراج شده اند.

تورن عبدالسلام آمر پوستۀ کنترولى پل ابريشم ميگويد که شمارى از رد مرز شده گان را کسانى تشکيل ميدهند که پاسپورت دارند .

زلمى باشندۀ ولايت فارياب که امروز به نيمروز  رد مرز شده بود،  گفت: (( وقت پاسپورتم زياد مانده بود، اما پوليس ايران مرا با چند افغان ديگر، از سر کار در شهر زاهدان گرفته و بعد از نگهدارى يک شبانه روز در اردوگاه سفيد سنگ، اخراج نمودند!))

وى ادعا کرد که دولت ايران به   قوانين مهاجرت و اوضاع مشقت بار جوى، توجه نکرده و همچنان به اخراج مهاجرين ادامه ميدهد.

مسوولين رياست مهاجرين هرات ميگويند که از شروع سال تا حال ،حدود ١٢٩هزار افغان  از ايران رد مرز شده اند.

اما مسوولين جمهورى اسلامى ايران ميگويند که مهاجرينى که سند اقامت نداشته باشند، مطابق فيصلۀ سه جانبه( ايران،افغانستان و کمشنرى عالى ملل متحد در امور پناهنده گان) حق اقامت را نداشته و مستحق اخراج ميباشند.

 قرار گزارش کمشنرى سازمان ملل متحد درامور پناهندگان، بيش از ٩٠٠ هزار مهاجر افغان در ايران ثبت و راجستر بوده و  حدود يک ميليون تن ديگر، اسناد اقامت ندارند.

 

.به گفتۀ منبع از سال ٢٠٠٢ به اينطرف   بيش از چهار ميليون پناهنده افغان به افغانستان عودت نموده است که  ٣،٢ ميليون آنها را از پاکستان وبيش از ٨٦٠٠٠٠ تن شانرا از ايران تشکيل ميدهد  .

 

 

جمع آورى كمك براى آسيب ديده گان برفكوچ ها در هرات اغاز گرديد

 

هرات

آژانس خبرى پژواک- ٢٢جدى

درپى جان باختن اضافه از شصت تن ازباشنده گان نواحى دوردست ولايت هرات ،مراكزجمع آورى كمك هاى نقدى وغيرنقدى مردم  به آسيب ديده گان ازسوى جمعيت هلال احمر افغانى درشهر هرات بتاريخ٢٢جدى، راه اندازى گرديد.

احسان نظام يار مسئول بخش مقابله با حوادث رياست جمعيت  هلال احمرافغانى ولايت هرات، درگفتگو با آژانس خبرى پژواك گفت، ايجاد مراكز جمع آورى كمك درهمنوايى و حس نوع دوستى مردم  نسبت به آسيب ديده گان برف بارى سنگين وسرمايى طاقت فرسا روى د ست گرفته شد.

وى افزود، رياست هلال احمرعلاوه  برراه اندازى چهارمركز عمده جمع آورى كمك درنقاط عمده شهر،كمك هاى نقدى، خوراكى وپوشاكى مردم را ازطريق مساجد شهرنيز طى يك هفته  جمع آورى وبه نيازمندان  انتقال خواهد داد .

به گفته نظام يار، ريزش برف طى يك هفته اخير به صورت پراكنده توام با برف كوچ وسرماى شديد درهرات ادامه داشته كه باعث بندش راه هاى ارتباطى قريه جات اكثرولسوالى ها شده است.

موصوف اظهارداشت كه شدت آسيب پذيرى در ولسوالى هاى غوريان، كهسان،گلران، رباط سنگى ،كشك كهنه،كرخ،شيندند،فارسى  و اوبه بيش ازديگرولسوالى ها بوده هرچند تلاش ميشود تا كمك هاى مردمى به نواحى قابل دسترس رسانده شود.

با اينكه آماردقيق ازميزان جان باخته گان برف كوچ ها  وسرماى شديد درهرات بدست نيامده است اما مسئولين محلى درهرات مرگ  حدود شصت تن وتلف شدن بيش ازبيست هزار راس مواشى را عمدتا  درولسوالى هاى غوريان وشيندند اين ولايت اعلام نموده اند.

همزمان توده هواى سرد باعث  ريزش برف توام با سرماى  شديد در بادغيس ،عمدتا درغورنيز باعث تلفات اهالى وخسارات نيزشده است كه گرانى  روز افزون اقلام خوراكى  ومواد سوختى را درپى داشته است .

 به گفته مسولين ولايات مذكور تا اكنون كمك رسانى به افراد نيازمند صورت نگرفته است.

/ 0 نظر / 14 بازدید